Wim Dreyer

Wim Dreyer is in 1983 as predikant georden. Van 1983 tot 2005 dien hy in verskeie gemeentes van die Hervormde Kerk. Daarna was hy as algemene sekretaris verantwoordelik vir sending en ekumeniese skakeling van die NHKA. Sedert 2001 dien hy ook op die Moderatuur van die NHKA, onder andere as voorsitter. Wim Dreyer het doktorale studies in praktiese teologie, kerkgeskiedenis en kerkreg voltooi. Hy het al meer as 50 wetenskaplike artikels en hoofstukke in boeke gepubliseer, asook twee monografieë. Hy is dosent in historiese teologie aan die Universiteit van Pretoria.

Regulating religion: State governance of religious institutions in South Africa deur Helena van Coller

Wim Dreyer Lesersindrukke 2020-10-23

"Van Coller bespreek die rol van godsdiens in die gemeenskap, die verhouding tussen godsdiensinstellings en staatsinstellings, onderwys, finansiële bestuur, die huwelik, die verhouding werkgewer/werknemer en algemene bestuursbeginsels. Dit maak die boek besonder relevant ten opsigte van die praktyk en die uitdagings waarvoor kerke en ander godsdienstige instellings te staan kom."

Benedikt Dreyer (1480–1555): Kunstenaar in konteks van die Kerkhervorming

Wim Dreyer LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-07-21

"Formeel weerspieël Dreyer se kunswerke die denke en teologie van sy tyd, maar terselfdertyd ook ’n diep, persoonlike spiritualiteit."

Benedikt Dreyer (1480–1555): Artist in context of the Reformation

Wim Dreyer Academic research 2020-07-21

"Dreyer’s art not only reflects the context and theology of the time, but also a deep, personal spirituality. The artworks which are on permanent exhibition in the St Annen Museum in Lübeck reveal the exquisite detail, craftsmanship, artistry, emotional depth and spirituality of Dreyer’s art."

Top