Susan Meyer

Susan Meyer is medeprofessor in Afrikaans in die Fakulteit Opvoedkunde, Noordwes-Universiteit (NWU), Potchefstroom, en sy is deel van die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in Suid-Afrikaanse konteks aan die NWU. Sy het in 1990 die graad MA in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Pretoria verwerf en in 1993 die DLitt et Phil-graad aan die Universiteit van Suid-Afrika. Haar navor­singsbelang­stelling lê hoofsaaklik by die ekokritiese benadering tot die eietydse Afrikaanse prosa. Dit is toegespits op die ontwikkeling van die ekokritiese gesprek in Suid-Afrika en op die toepassing van internasionale ekokritiese teorieë in die ontleding van Afrikaanse literêre tekste. Sy bestudeer ook die verskynsel van groen postkolonialisme in Afrikaanse romans, en dus die wyses waarop daar in die Afrikaanse letterkunde op voortgaande politieke en omgewingsprobleme gereageer word.

Wilderness of human experience in Die troebel tyd (Ingrid Winterbach)

Susan Meyer Academic research 2019-10-21

“In Die troebel tyd the nuanced portrayal of depression, a still stigmatised phenomenon in our society, creates critical awareness of ‘otherness’ at a human level, that is, deviation from the socially constructed norm.”

Wildernis van menslike belewenis in Die troebel tyd van Ingrid Winterbach

Susan Meyer LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-10-21

Die troebel tyd skep ’n genuanseerde uitbeelding van depressie, ’n steeds gestigmatiseerde verskynsel in ons samelewing.”

Plant-people relationships in Die sideboard by Simon Bruinders

Susan Meyer Academic research 2017-01-31

The influence of plants as portrayed in Die sideboard involves a form of positive contribution to Abraham’s (and later his whole family’s) life and well-being, on a psychological level as much as regarding their physical needs.

Mens-plant-verbintenisse in Die sideboard (2014) van Simon Bruinders

Susan Meyer LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-01-30

"Natuurelemente word beskou as in besit van aktiewe krag en nie as passiewe sosiale konstruksies en objekte vir menslike uitbuiting nie."

The all-encompassing material dimension of existence: aspects of new materialism in Marié Heese’s Vuurklip

Susan Meyer Academic research 2015-07-07

"Making use of the reading strategies rooted in new materialism, this study of Vuurklip seeks to establish what value or broadening of perspectives may be found in the specific ways landscape is portrayed in the novel."

Die allesomvattende materiële dimensie van ons bestaan: aspekte van die nuwe materialisme in Vuurklip van Marié Heese

Susan Meyer LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-07-07

"Marié Heese se roman Vuurklip (2013) word bestudeer met behulp van die leesstrategieë van die nuwe materialisme en om te bepaal watter waarde of verruimende perspektief te vind kan wees in die spesifieke voorstellingswyse van die landskap in hierdie roman."

Die Karoo, sintuiglike verkenning en die terugkeer tot kunsskepping in Die swye van Mario Salviati

Susan Meyer 2013-11-06 "Die doel van hierdie artikel is om vas te stel op watter wyses die primêre fokalisator, Ingi Friedländer, in interaksie tree met die Karoolandskap tydens ’n besoek aan die dorp Tallejare."

Wat oor is, is die Self: verblyf in ’n boomholte in Wilma Stockenström se Die kremetartekspedisie

Susan Meyer LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2013-01-28

"Die kremetartekspedisie bied op unieke wyse literêre uitdaging aan die Westerse instrumentele (diensbaarheid-) beskouing van die natuur."

YouTube-onderhoud: Susan Meyer

Susan Meyer 2011-11-24 Susan Meyer praat oor literêre manifesteringswyses van die natuur in Voetpad na Vergelegen van Chris Barnard en Verbrande Paradys van Hans du Plessis. Barnard se omgewing is dié uit 'n vroeëre tyd, in Du Plessis s'n is die omgewing modern.

Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen en Verbrande Paradys

Susan Meyer LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-12-14

"Hierdie artikel fokus op Chris Barnard se jeugroman Voetpad na Vergelegen (1987) en Verbrande paradys (2009) uit die pen van Hans du Plessis om ondersoek in te stel te stel na die literêre manifestering van omgewingsbewustheid in die karakter van die plaaseienaars en na die vraag in watter mate ekosensitiwiteit in praktyke van bewaringsboerdery neerslag vind."

Top