Piet Strauss

Pieter Johannes Strauss word groot in Bethlehem/Reitz in die Oos-Vrystaat. In 1979 word hy predikant van die NG Kerk Pretoria-Oos en in 1983 van die NG Kerk Universiteitsoord. Op 1 April 1988 aanvaar hy ’n dosentepos in kerkgeskiedenis en kerkreg aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (nou die Universiteit van die Vrystaat). Hy word in 1990 hoof van hierdie departement.

Vyftien studente verwerf hulle doktorsgraad onder sy leiding. Hy skryf meer as 100 artikels in akademiese tydskrifte en ’n aantal akademiese boeke. Hieronder is daar Kerk en orde vandag in 2010 en Kerkwees in die branding – die NG Kerk in algemene sinodale verband 19942011 in 2013. Hy tree in 2015 af en werk tans as navorsingsgenoot in die Fakulteit Teologie van die Universiteit van die Vrystaat.

Strauss was vir twee termyne, van 1999 tot 2003 en 2005 tot 2008, moderator van die Vrystaatse Sinode van die NG Kerk. Hy beklee dieselfde amp by die Algemene Sinode van 2007 tot 2011. Hy is aktief op kultuurgebied. Hy was hoofleier van die Voortrekkers van 2001 tot 2013 en is sedert 2010 voorsitter van die Nasionale Vrouemonumentkommissie.

"We the Reformed members ..." in the nine Vet River articles of 1837

Piet Strauss Academic research 2020-10-16

"Historians call the acceptance and formation of a society in the central Free State in 1837 a turning point in the history of Boer republics in the 19th century. It was, however, not a turning point, but just another step in this history."

"Wij die gerefformeerde Leedematen" in die nege Vetrivierartikels van 1837 

Piet Strauss LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-10-16

"Die Vetrivierreëlings was ’n verdere trappie in die republikeinse tradisie van die Boere van die 19de eeu. Twee koersbepalers kom in die artikels voor, naamlik ’n Christelike of gereformeerde lewensoriëntasie en ’n volksdemokratiese inslag: ’n volksdemokrasie wat hom verbind aan reg en geregtigheid vir almal."

Top