Nico Botha

RJ (Nico) Botha voltooi sy BSc-graad in 1979 aan die Universiteit van Pretoria met Wiskunde en Chemie as hoofvakke. In 1980 voltooi hy die Nagraadse Onderwysdiploma aan dieselfde universiteit. Nadat hy sy tweejaar verpligte militere opleiding voltooi het, begin hy werk as ’n Wiskunde onderwyser in Pretoria. Gedurende sy loopbaan as onderwyser, voltooi hy die BEd- en MEd-grade in Onderwysbestuur aan die Universiteit van Pretoria. Na ’n tydperk van sewe jaar as Wiskunde onderwyser, waarvan die laaste twee jaar as Departmentshoof in Wiskunde, verlaat hy die skool en sluit in 1990 by Unisa aan as dosent in Vergelykende Opvoedkunde en Onderwysbestuur.  Hy voltooi sy DEd-graad in 1993 aan Unisa met die titel: “The development of management training programmes for school leaders in the South African context”. Hy word by Unisa bevorder tot Senior Lektor in 1996, tot Mede-Professor in 2003 en tot Vol Professor in 2010. Gedurende 1999 is hy genooi om as gasdosent by die Brighan Young Universiteit in Provo, Utah te doseer. Hy is tans nog werksaam by Unisa na ’n tydperk van 29 jaar.

Professor Botha het as akademikus reeds meer as 40 artikels in geakkrediteerde joernale plaaslik en internasionaal gepubliseer. Hy was die Redakteur vir drie handboeke in Onderwysbestuur, naamlik “School Leadership in a changing context” (Van Schaik, 2011), “School-based financial management and leadership” (Pearson 2011) en “The effective management of a school: Towards quality outcomes” (Van Schaik  2013). Daarbenewens het hy ook verskeie hoofstukke in ander akademiese boeke geskryf. Hy het referate gelewer by 25 internasionale kongresse in die buiteland en het as studieleier opgetree vir 40 Doktorale - en Magisterstudente. Hy dien op die redaksie van verskeie joernale en is gemoeid met die opleiding van skoolhoofde in verskeie Afrika-lande. Hy tree tans nog op as keurder vir verskeie geakkrediteerde joernale in sy vakgebied.

Hy is getroud met drie kinders.

The development of newly appointed principals and school improvement in the Gauteng province of South Africa

Nico Botha Academic research 2018-11-06

"The main research question for this study is: How can newly appointed principals be developed to improve school effectiveness and learner achievement? The objective of the paper was to gather data regarding professional development needs from newly appointed principals in Gauteng."

Die ontwikkeling van nuut-aangestelde skoolhoofde en skoolverbetering in Gauteng provinsie

Nico Botha LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-11-06

"Navorsing het onder meer getoon dat bestaande universiteitsgebaseerde voorbereidings- of ontwikkelingsprogramme soos die BEd-graad en die Gevorderde Diploma of Sertifikaat in Onderwys te teoreties is en skoolhoofde dus nie altyd op ’n effektiewe wyse vir hulle rolle voorberei nie."

’n Lewe van menswaardigheid – 'n gesprek oor die bruin identiteitseminaar

Nico Koopman, Nico Botha, Michael Cloete, Naomi Meyer 2012-11-27 ’n Interdissiplinêre konferensie oor bruin identiteit word aangebied deur die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Naomi Meyer het prominente rolspelers en seminaarbydraers by die seminaar hieroor uitgevra.
Top