Marike W de Witt

Marike W de Witt is ’n navorsingsgenoot in die Departement Sielkundige Opvoedkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy het meer as 35 jaar ondervinding in die onderwys en was jare betrokke by onderwysersopleiding op ’n voorgraadse sowel as nagraadse vlak. Sy is tans ook betrokke by studieleiding aan Meesters- en Doktorsgraadstudente in die spesifieke veld. Prof de Witt het opvoedkundige artikels gepubliseer in nasionale en internasionale geakkrediteerde vaktydskrifte en sy is aktief betrokke by navorsing wat onder andere die volgende onderwerpe insluit: vroeë geletterdheid en vroeë gesyferdheid.

Perceptual skills, concept formation and the executive function of the brain at pre-primary level – an exploratory study

Ansie Lessing, Marike W de Witt Academic research 2019-10-09

“Meaningful reading requires different perceptual skills, including figure background discrimination, perception of form, sequence, analysis, synthesis, association and memory.”

Perseptuele vaardigheid, konsepvorming en die uitvoerende funksie van die brein in die preprimêre-onderwyspraktyk – ’n ondersoekende studie 

Ansie Lessing, Marike W de Witt LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-10-09

“Die swak leesprestasie van Suid-Afrikaanse kinders bly ’n bekommernis vir opvoeders.”

Nuusflits: Flitskaarte is ’n belangrike hulpmiddel in enige klaskamer

Ansie Lessing, Marike W de Witt, Estelle Kruger Onderhoude 2017-11-09

"Dis belangrik dat onderwysers sal besef dat die gebruik van flitskaarte ’n onderontginde hulpmiddel is wat in meer as net die leesprogram gebruik kan word."

The use of flash cards as an aid in the acquisition of sight vocabulary by learners with reading deficiency

Ansie Lessing, Marike W de Witt Academic research 2017-10-26

"The objective of this investigation, namely to establish whether learners’ sight vocabulary can be improved by means of enjoyable flash card activities, was achieved. In general there was improvement in reading speed, reading accuracy and comprehension."

Die gebruik van flitskaarte as hulpmiddel in die verwerwing van sigwoordeskat deur leerlinge met leestekorte

Ansie Lessing, Marike W de Witt LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-10-26

"Die gebruik van flitskaarte as hulpverleningstegniek om sigwoordeskat te verhoog het nie net die leerlinge se leesspoed en leesbegrip bevorder nie, maar ook bygedra tot die belewing van genot en gemotiveerdheid om aan die leesaktiwiteite deel te neem."

Kinders se leesprobleme: is daar oplossings?

Ansie Lessing, Marike W de Witt, Estelle Kruger Onderhoude 2017-05-18

"Ongeletterde ouers kan stories vertel en hulle kinders aanmoedig om te luister, aandag te gee en die stories te herhaal. Maak die kinders bewus van klanke, vorme en kleure."

A neuroscientific view of the reading process

Ansie Lessing, Marike W de Witt Academic research 2017-05-10

"Reading skills imply decoding or recognising the written word by means of the merging of the sounds – an action requiring not only certain prerequisites, but also an action where a number of perceptual and cognitive skills are used to gain understanding of the concept."

’n Neurowetenskaplike beskouing van die leeshandeling

Ansie Lessing, Marike W de Witt LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-04-24

"Die verwerwing van die leesvaardigheid is ’n holistiese proses wat die mens in sy geheel betrek. Lees impliseer die fisieke, gevoelsmatige, sosiale en kognitiewe betrokkenheid van die leser."

Top