Marian Human-Nel

Marian Human-Nel is lektor aan die Universiteit van die Vrystaat se Departement Afrikaans en Nederlands, Frans en Duits en vakhoof vir Afrikaans by die UV se QwaQwa-kampus. Hier spesialiseer sy in die onderrig van Afrikaans vir niemoedertaalsprekers. In 2001 verwerf sy haar meestersgraad met ’n verhandeling getitel “Uitdagings binne die onderrigkonteks van Afrikaanse literatuur in ’n veeltalige samelewing”, wat ’n aanduiding is van haar passie vir die onderrig van Afrikaans as Afrikataal. Gedurende 2009 verwerf sy haar PhD met die proefskrif “Die impak van sosiopolitieke verandering op die plek van vroueskrywers in die Afrikaanse literêre kanon” onder leiding van HP (Hennie) van Coller. Haar navorsingswerk is gerig op die onderrig van Afrikaans binne die Afrikakonteks en die didaktiek van Afrikaans addisionele taalonderrig. Binne die raamwerk van literatuursosiologie doen sy ook navorsing oor die weerspieëling van sosiopolitieke gebeure in Afrikaanse letterkunde. Marian tree dikwels op as vrywillige aanbieder by gemeenskapradiostasies, waar sy bekende Afrikaanse letterkundige tekste voorlees.

Vir Eleanor Baker het dit oor menslike verhoudinge gegaan – ’n onderhoud met Marian Human-Nel

Cliffordene Norton, Marian Human-Nel Onderhoude 2020-08-27

"Vir haar het dit oor menslike verhoudinge gegaan en haar werklikheid is in ’n groot mate bepaal deur haar man se werk as diplomaat. Sy self was, soos baie (selfs werkende) vroue, verbind tot haar posisie in die huwelik en die patriargale verwagtinge wat (vandag waarskynlik steeds) as vanselfsprekend aanvaar is (of moontlik steeds word)."

Vroulike karaktersubjektiwiteit: die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-08-06

"Die onderliggende hipotese is dat Baker hardnekkig haar eie weg ingeslaan en bly skryf het oor vroue se strewe na ’n ander identiteit as dié van die onderdanige vrou, en die gestereotipeerde voorstelling daarvan."

Female character subjectivity: the strategic use of nomadic writing by Eleanor Baker

Hennie van Coller, Marian Human-Nel Academic research 2020-08-06

"All her novels dealt with women in crises, often in precarious personal relationships. It is possible, even probable, that this subject matter negatively impacted on the literary reception of her work."

Literary prestige: The case of Eleanor Baker

Marian Human-Nel, Hennie van Coller Academic research 2016-02-19

"Although the female perspective that Baker consistently applied is convincing, the typically "feminine" themes of homes and relationships most probably led directly to negative evaluations by male critics and were responsible for her marginalised position in the Afrikaans literary canon."

Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker

Marian Human-Nel, Hennie van Coller LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-02-18

Het die vroulike perspektief en tematiek in Eleanor Baker se werk haar plek in die kanon negatief geraak? Marian Human-Nel en Hennie van Coller ondersoek Baker se literêre prestige.

Top