JP Rossouw

JP Rossouw is die direkteur van die Edu-HRight (Onderwys en Menseregte in Diversiteit) Navorsingseenheid van die Fakulteit Opvoedingswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom en het 20 jaar ondervinding as ’n opvoeder en 18 as ’n dosent aan daardie universiteit. Hy het die grade BA, BEd, MEd en DEd behaal, is ’n professor in onderwysreg, en is ’n C-gegradeerde navorser van die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsingstigting.

Hy spesialiseer in arbeidsreg en sportreg, was ’n studieleier vir 18 magister- en doktorale studente, en het verskeie navorsingstoekennings ontvang. Hy is die skrywer of medeskrywer van 15 boeke in onderwysreg en meer as 23 artikels in geakkrediteerde tydskrifte. Hy doseer op uitnodiging in regskole en opvoedkundefakulteite in Australië, die VSA en die Verenigde Koninkryk, doen empiriese navorsing by openbare skole en lewer referate by verskeie internasionale konferensies, onder andere as hoofspreker by konferensies in Suid-Afrika, Bulgarye en China. Hy het vir 12 jaar in die nasionale uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Onderwysreg gedien en was ’n lid van die nasionale raad van die Federasie van Skoolbeheerliggame van Suid-Afrika (Fedsas). Hy is ’n navorsingsgenoot van die Centre for Law, Society and Popular Culture by die Universiteit van Westminster se Regskool in Londen.

Wêrelde uitmekaar: raad vir plaaslike, wêreldbekwame navorsers

Estelle Kruger, Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Onderhoude 2018-07-31

"Ons het verskeie 'wêrelde' binne ons eie land, en ons moet bekwaamheid ontwikkel oor kultuur- en taalgrense heen, sodat ons ook suksesvol navorsing kan doen in ’n vreemde omgewing wat dalk net 10 km ver is."

A South African perspective on the preparation of globally competent researchers

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Academic research 2018-05-24

"Higher education institutions play a vital role in preparing future researchers able to meet globalised expectations for their future careers within and outside academia. It is important to realise, however, that the way research is being done and shared is continuously being transformed."

’n Suid-Afrikaanse perspektief op die voorbereiding van wêreldbekwame navorsers

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-05-24

"’n Vinnig veranderende navorsingsomgewing wat voortgedryf word deur globalisering, internasionalisering, tegnologiese vooruitgang en die gebruik van vernuwende metodologieë vereis nie net vaardige navorsers nie, maar meer spesifiek wêreldbekwame navorsers."

Navorsingsassistentskappe: wie behoort aangestel te word?

Estelle Kruger, Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Onderhoude 2017-08-28

"Dit is my oortuiging dat ons nie net moet konsentreer op die mentorskap van permanent aangestelde jong personeel nie, maar ook moet belê in toekomstige navorsers deur die potensiaal van navorsingsassistente te ontgin."

Access to research assistantship opportunities in global north and global south

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Academic research 2017-08-22

"Ultimately, a more inclusive approach to research assistantships would lead to an increased number of skilled young researchers able to contribute significantly to the research capacity of a given institution."

Toegang tot navorsingsassistentskappe aan universiteite in die globale noorde en globale suide

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-08-22

"’n Meer inklusiewe benadering tot navorsingsassistentskappe kan lei tot ’n toename in die getal vaardige jong navorsers wat die vermoë het om tot die instelling se navorsingskapasiteit by te dra."

Top