Johan Strijdom

Johan Strijdom het antieke tale, filosofie en teologie aan die Universiteit van Pretoria studeer. Hy het ’n meestersgraad in antieke Grieks onder leiding van JP Louw behaal en met ’n proefskrif oor die historiese Jesus onder leiding van AG van Aarde gepromoveer.

As dosent in die klassieke aan Unisa het hy nie net antieke Grieks doseer nie, maar hom ook en veral toegespits op antieke Griekse mitologie en filosofie. In sy navorsing het hy gepoog om die historiese Jesus en die vroegste Christendomme binne hulle Joodse en Grieks-Romeinse kontekste krities te verstaan.

Sy herontplooiing na vergelykende godsdienswetenskap aan Unisa het beteken dat hy sy perspektief verbreed het om probleme soos religieuse nasionalisme en geweld, die plek van vroue en homoseksuele, en die gevare van rigiede aansprake op inheemse identiteite vergelykend oor religiegrense heen te bestudeer. Van deurgaanse belang in sy werk is ’n refleksie oor die moontlikheid wat ’n demokratiese grondwet, multireligieuse opvoeding in openbare skole, en gesprekke tussen geloofsgroepe inhou om begrip vir diversiteit en inklusiewe praktyke te bevorder.

Die navorsing is nie net plaaslik onderneem nie, maar ook aan universiteite in die VSA (Chicago, Claremont, Columbia, Oregon en Princeton) en Europa (Duitsland, Nederland, Italië, Frankryk, en Denemarke), en deur deelname aan talle nasionale en internasionale kongresse, wat uiteindelik in publikasies neerslag gevind het.

Hy is professor in die Department of Religious Studies and Arabic aan Unisa.

Die skep van veilige en ontstellende ruimtes aan universiteite

Johan Strijdom Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-08

"In die afgelope paar jaar het postkoloniale en dekoloniale teorieë en proteste studente en dosente uit veilige ruimtes geskud en genoop om gekoesterde posisies te herbedink."

Vernuwing in die bestudering van religie en religieë: ’n onderhoud

Pieter GR de Villiers, Johan Strijdom Onderhoude 2018-10-11

"Wat bedoel ons as ons praat van vernuwende insigte oor die mens, en hoe kan ons in die akademie enigsins oorspronklik of anders of verrassend oor mense dink?"

Innovation in the study of religion and religions

Johan Strijdom Academic research 2016-12-07

"The article addresses the fundamental question not only of the meaning of innovation, but also of ways in which we may produce new knowledge in a field that studies human beings and religion as a powerful force in our world."

Vernuwing in die bestudering van religie en religieë

Johan Strijdom LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-12-07

"Die artikel bespreek nie net die kwessie van die betekenis van vernuwing nie, maar stel veral maniere voor wat vernuwende insigte moontlik kan maak in ’n akademiese veld wat mense en religie as ’n invloedryke krag in ons wêreld bestudeer."

Top