Gert Duursema

Gert Duursema is die redakteur van die Willie Jonker Digitale Argief (www.williejonker.co.za). Alles wat Jonker op skrif gestel het (gepubliseer en ongepubliseer) is versamel, gedigitaliseer en op die web geplaas. Hy het twee biografiese bibliografieë oor Jonker gepubliseer: Deurdagte koerswysiging. ’n Biografiese bibliografie van Willem Daniel Jonker 1929–1955 en Communio Sanctorum – Gereformeerde kerkreg versus kerklike geskeidenheid. ’n Biografiese bibliografie van W.D. Jonker, 1955–1968. Daarbenewens is ’n ongepubliseerde en onvoltooide manuskrip onder die dokumente in die Jonker-argief wat weduwee Jonker goedgunstiglik in sy besit gestel het, gevind. Dit is bygewerk, geredigeer en gepubliseer met die titel Die regering van Christus in Sy kerk: geskiedenis van die ontwikkeling van die Gereformeerde kerkreg.

Hy is ’n navorsingsgenoot van die Departement Sistematiese en Historiese Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, voorsitter van die Colloquium Historiae Ecclesiasticae (’n colloquium wat hom toespits op kerk-historiografie met klem op navorsing van die primêre bronne) en leraar van die NG Gemeente Kimberley Bet-El – ’n gemeente met uitsluitlik bruin lidmate wat voorheen aan die VGK behoort het.

Tyd dat Willie Jonker se boodskap opnuut gehoor word

Gert Duursema, Danie Veldsman Onderhoude 2021-05-25

"Die Rustenburg-skuldbelydenis is onteenseglik een van die belangrikste momente in die kerkgeskiedenis van die vorige eeu – nie net vir die NG Kerk nie, maar vir al die Afrikaanse kerke." – Gert Duursema, LitNet Akademies-navorser.

Willie Jonker and the Rustenburg confession – a shift to the left?

Gert Duursema Academic research 2021-02-25

"It will indicate that Jonker’s doctoral studies equipped him to convey unequivocally to the DRC the message of the Gospel concerning her policy of separate churches for separate ethnic groups."

Willie Jonker en die Rustenburg-skuldbelydenis – ’n skuif na links?

Gert Duursema LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-02-25

"Die kernvraag waarop hierdie artikel ’n antwoord wil bied, is: Het Jonker teologies na links geskuif? Die histories-teologiese trajek waarin sy teologie ontwikkel het, is nageloop. Die bevinding is dat hy nie geskuif het nie, maar dat sy skuldbelydenis by Rustenburg die konsekwensie en toepassing van sy teologie is."

The nature of ecclesiastical authority in W.D. Jonker’s reflections on church polity

Gert Duursema Academic research 2017-05-10

"Again he pointed out the dangers of bestowing centralised power and authority on a small group of people. Once again he also voiced his aversion to the fallacy of a national church, which had led to the Dutch Reformed Church’s establishing separate churches for separate population groups."

Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van W.D. Jonker

Gert Duursema LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-04-06

"Besluite van kerklike vergaderings is volgens Jonker bindend slegs as dit ooreenstem met die Woord van God. Indien nie, is dit nie bindend nie en mág gelowiges daarteen appelleer."

Top