Christo HJ van der Merwe

Christiaan Hendrik Jacobus van der Merwe is in 1957 op Beaufort-Wes gebore. Hy het in 1974 daar aan Hoërskool Sentraal gematrikuleer. In 1975 begin hy aan die Universiteit Stellenbosch studeer, waar hy die volgende grade behaal: BA (1977), BA Hons (1980), BTh (1981), MA (1982), MTh (1983), DLitt (1988) en MPhil (2003). Hy word in 1985 as dosent in Semitiese tale by die Universiteit van die Noorde aangestel. In 1989 keer hy terug na Stellenbosch as senior navorser in die Navorsingseenheid vir Rekenaartoepassings op die Taal en Teks van die Ou Testament. In 1992 word hy in die Eric Samson-leerstoel vir Hebreeuse Grammatika aangestel. Hy is tans professor in die Departement Antieke Studie op Stellenbosch, waar hy Bybelse Hebreeuse en Bybelvertaling doseer.

Sedert 1997 het Christo reeds etlike termyne as direkteur van die Sentrum vir Bybelinterpretasie en -vertaling in Afrika gedien, en sedert 2001 ook etlike termyne as mederedakteur of redakteur van die Journal of Northwest Semitic Languages. Hy dien sedert 2002 in die redaksionele komitee van The Bible Translator sowel as verskeie ander woordeboeke en studiebybels. Sedert 2006 is hy ook lid van die redaksionele komitee van Die Bybel: ’n Direkte vertaling.

Sy navorsing konsentreer op die benutting van insigte uit die algemene taalkunde sowel as rekenaartegnologie vir die beter beskrywing en aanleer van Bybelse Hebreeus. Hy het in 2017 ’n tweede uitgawe van ’n Bybels-Hebreeuse naslaangrammatika saam met Jacobus Naudé van die Universiteit van die Vrystaat te voltooi. A Biblical Hebrew Reference Grammar. 2nd ed word deur Bloomsbury: Londen en New York uitgegee.

Christo het ’n groot belangstelling in die kognitiewe semantiek – veral die bydrae wat dit kan lewer tot die beter verstaan van fyner betekenisonderskeidings in taal. Sy passie is om al hierdie insigte vir die verstaan en vertaling van die Bybel aan te wend.

 

 

Hoekom die 2020-Bybelvertaling "moes gebeur"

Christo HJ van der Merwe Seminare en essays 2021-05-17

Christo HJ van der Merwe lewer die tweede bydrae tot LitNet se miniseminaar oor die 2020-Bybelvertaling in Afrikaans. Hy verduidelik waarom dié vertaling in die eerste plek nodig was.

Resensie: Waarom soveel Bybelvertalings? Die hoe, wat en waarom van Bybelvertalings

Christo HJ van der Merwe 2014-11-18 In sy resensie van Waarom soveel Bybelvertalings? ondersoek Christo van der Merwe die geslaagdheid waarmee Jan van der Watt die vraag na soveel Bybelvertalings en watter een van al die vertalings ? mens dan moet kies beantwoord.

Direkte vertaling van die Bybel as antieke teks: net ’n nuwe benaming vir ’n stokkerige woordelikse vertaling?

Christo HJ van der Merwe Academic research 2014-11-12

Christo van der Merwe bied in sy artikel enersyds ’n kritiese blik op die vertaalteoretiese grondslae van die dinamies-ekwivalente 1983-vertaling en, andersyds, die akademiese besinning wat ten grondslag van die nuwe vertaling lê. Sy studie illustreer dat die term direkte vertaling ’n poging verwoord om ’n vernuwende oplossing te bied vir die spanning tussen getrouheid aan die antieke bronteks en verstaanbaarheid daarvan vir Bybellesers vandag.

Top