Charl Wolhuter

Charl Wolhuter het aan die Universiteit van Johannesburg, die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Suid-Afrika en die Universiteit van Stellenbosch studeer. Hy het sy doktorsgraad in Vergelykende Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy is ʼn voormalige junior lektor in Historiese Opvoedkunde en Vergelykende Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria en ʼn voormalige senior lektor in Historiese Opvoedkunde en Vergelykende Opvoedkunde aan die Universiteit van Zoeloeland. Tans is hy Professor in Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde aan Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afrika. Hy is die skrywer van vele artikels en boeke oor Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde en Historiese Opvoedkunde. 

Hy was besoekende professor aan Brock Universiteit, Kanada; Mount Union Universiteit, Ohio, Verenigde State van Amerika; Bowling Green State Universiteit, Ohio, Verenigde State van Amerika; Beijing Normaal Universiteit, China; die Universiteit van Kreta, Griekeland; die Universiteit van Queensland, Australië; die Universiteit van Modena en Reggio Emilia, Italië; Boris Grichenko Universiteit, Ukraïne; en die Opvoedkunde Universiteit van Hongkong. 

Só skryf mens ’n akademiese artikel

Estelle Kruger, Hannes van der Walt, Charl Wolhuter Onderhoude 2018-12-12

"Teen die tyd dat die artikel geskryf word, is dit eintlik te laat om so ’n raamwerk te bou, aangesien die raamwerk al die aanvanklike navorsing moes gerig en gelei het."

Moral leadership: The school principal as an agent in establishing moral values for the promotion of the school climate

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-10

"A qualitative study was used to determine the contribution of the school principal in establishing moral values to promote a positive school climate in well-performing schools."

Morele leierskap: Die skoolhoof as agent vir die vestiging van morele waardes ter bevordering van skoolklimaat

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-10

"Die skoolhoof is die hoofrolspeler in ’n skool; vanaf die skoolhoof kom die klimaat van die skool en die klimaat is die morele gevoel wat afgelei is van die waardes wat die skoolhoof verkondig en tot aksie bring. Die rituele en tradisies in skole gee lewe aan die waardes wat die leier voorstaan en word die grondslag waarop die klimaat, kultuur en gemeenskap gegrond is."

The leadership styles of principals of academically performing schools and the impact thereof on the school climate

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-04

"The leadership style determines the attitude of the educators and learners, which, in turn, affects the climate of the school."

Die leierskapstyle van akademies presterende skole se skoolhoofde en die trefkrag daarvan op skoolklimaat

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-04

"’n Positiewe skoolklimaat lei daartoe dat opvoeders meer doeltreffende onderrig en leer toepas tot voordeel van die leerders."

The application of a theoretical framework for the purpose of gaining depth of insight into a pedagogical research problem

Hannes van der Walt, Charl Wolhuter Academic research 2018-11-05

"The construction of conceptual and theoretical frameworks comes as second nature for most experienced researchers; in their case, the construction of such frameworks commences from their very first encounter with a new pedagogical research problem."

Die bou en benutting van ’n teoretiese raamwerk om verdiepte insig in ’n opvoedkundigenavorsingsprobleem te bekom

Hannes van der Walt, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-11-02

"Vir ervare teoriebouers kom dit byna vanself: as hulle ’n aantal artikels en boeke geraadpleeg het, begin hulle al die hooflyne van ’n konseptuele en teoretiese raamwerk in hulle agterkop te vorm, en later identifiseer hulle (of beter nog: ontwikkel hulle self) een of meer teorieë waarmee hulle die geraadpleegde inligting en materiaal kan beoordeel en evalueer."

Onderhoud: Maak die skoolhoof die skool?

Estelle Kruger, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter, Branwen Challens Onderhoude 2018-10-10

"Die onderwysers met wie ek die onderhoude gevoer het, het deurgaans gesê dat hulle verkies dat die skoolhoof ’n demokratiese leierskapstyl beoefen."

Top-performing schools overcoming contextual constraints by means of leadership

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens Academic research 2018-09-18

"In handling and overcoming these contextual restraints, it is especially parental involvement and the mobilising of own resources that stand out. Furthermore, these schools capitalise on diversity and utilise religion in order to create social capital (of which there is such a dire shortage in South African society) and thus ensure moral stability."

Die oorkoming van kontekstuele beperkinge deur leierskap aan toppresterende skole

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-09-18

"Skoolleierskap steun swaar op die onbevange emosionele steun van ouers aan hul kinders in toppresterende skole. Die volle omvang van hierdie emosionele steun en die korrelasie daarvan met ’n verantwoordelike aanspreeklikheid van ouers vir hul kinders se welstand op alle vlakke van menswees by toppresterende skole behoort deur navorsing onthul word."

What is wrong with South African schools? A comprehensive picture of, and the lacuna in the research on, school leadership as a pivotal factor

Charl Wolhuter, Hannes van der Walt Academic research 2018-07-13

"The fact that some schools manage to overcome such debilitating obstacles seems to suggest that leadership might be a pivotal factor in ensuring quality education at school level."

Wat is fout met Suid-Afrikaanse skole? Geheelbeeld van, en leemte in die navorsing oor skoolleierskap as sleutelfaktor

Charl Wolhuter, Hannes van der Walt LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-07-13

"Ten spyte daarvan dat skole uitgelewer is aan die werklikhede van die onderwysstelsel en hulle nie die samelewingskonteks kan verander nie, kan die leierskap van skoolhoofde ’n faktor wees in die bepaling van die gehalte van die onderwys wat in ’n bepaalde skool plaasvind."

’n Wêreldklasuniversiteit in Suid-Afrika: ideaal, wenslik, haalbaar, werklikheid, hersenskim?

Charl Wolhuter 2012-04-19 Hierdie artikel ondersoek Suid-Afrikaanse hoër onderwys met betrekking tot die strewe na die vestiging van wêreldklasuniversiteite, wat in baie lande van die wêreld nagestreef word.

Die wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks

Charl Wolhuter 2011-10-05 Hierdie artikel fokus op die revolusie wat reeds sedert 1990 wêreldwyd in die hoër onderwys aan die gang is. Ten eerste is die doel van die artikel die kartering van hierdie internasionale hoëronderwysrevolusie. Tweedens is die doel om die  ...

Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-en-twintigste eeu?

Charl Wolhuter, Hennie Steyn 2009-07-10 Are the education systems of the world geared for the imperatives of the twenty-first century? The objective of this research is to determine the extent to which the education systems of the world are geared to negotiate the exigencies of the early twenty-first ...
Top