Bernie Plaatjies

Bernadictus (Bernie) Plaatjies het sy skoolloopbaan by Maskam Primêre Skool in Vanrhynsdorp begin en het matriek aan Vredendal Senior Sekondêre Skool voltooi. Hy het meer as 20 jaar onderwyservaring en het in 2014 as voltydse dosent by die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) begin werk.

Hy het sy doktorsgraad in 2016 aan Unisa onder leiding van Petro Marais verwerf. Sy navorsingstema het gefokus op die onderrig van skryfvaardighede aan die sogenaamde milieu-geremde leerder. Plaatjies se navorsing sentreer hoofsaaklik rondom geletterdheidsonderrig en leierskap, veral in histories-benadeelde kontekste. As deel van sy belangstelling in die opheffing van skole in sulke kontekste fokus hy ook op maniere om weg te beweeg van die sogenaamde tekortbenadering (“deficit approach”) en om eerder te fokus op ’n ontwikkelingsgerigte aanslag waarvolgens die positiewe areas in die histories-benadeelde konteks belig word en as dryfkrag aangewend word om onderwysers en skoolhoofde verder te inspireer om ’n denkwyse van gehalte-onderwys te bevorder ten spyte van die formidabele kontekstuele uitdagings.

Ten einde aan hierdie doelstelling gestalte te gee, benut hy sosiokulturele leerteorieë en teorieë oor veerkragtigheid as ’n belangrike teoretiese onderbou van sy werk om indringend en op ’n holistiese wyse na spesifiek die geletterdheidsuitdagings in uitdagende kontekste te kyk. Hierdie teorieë word met teorieë oor geletterdheidsonderrig en leierskap geïntegreer en vind verdere neerslag in ondersteuningsmaatreëls en ingrypingsprogramme, en bied dan ’n basis waarvolgens ’n etos van gehalte-onderrig en verantwoordbaarheid bevorder word.

Bernie is die koördineerder in die dissipline onderwysbestuur en -leierskap. Daarmee saam is hy ook verantwoordelik vir die opstel, aanbied en evaluering van verskeie modules binne die betrokke veld. Hy bied navorsingstudieleiding aan verskeie BEd-, MEd- en doktorale studente, en tree ook op as interne en eksterne eksaminator vir die UV en ander Suid-Afrikaanse universiteite.

’n Ondersoek na Dennis Boks se veerkragtigheidshoedanighede in die konteks van ’n histories benadeelde gemeenskap

Bernie Plaatjies LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-03-14

"Boks se meesleurende storie is ’n lewende getuienis van wat gedoen kan word as ’n mens bereid is om verby die pyn van swaarkry te kyk en vorentoe te beur na ’n lewe van uitnemendheid en hoër standaarde. Daarom kan hy met reg beskou word as ’n ware en buitengewone rolmodel vir inwoners in histories benadeelde gemeenskappe."

Top