Bennie Linde

Bennie Linde woon sedert sy vyfde jaar in Potchefstroom, waar hy sy skoolloopbaan deurloop. Ná matriek studeer hy in Arbeidsverhoudinge en Mensehulpbronbestuur aan die voormalige PU vir CHO (nou die Noordwes-Universiteit/NWU). Vanaf 1994 praktiseer hy by die Departement van Indiensneming en Arbeid as inspekteur in arbeidsverhoudinge. Sedert 1997 tree hy op as onafhanklike konsultant in arbeidsverhoudinge. Bennie doseer vanaf 2001 by die NWU se Potchefstroomkampus, hoofsaaklik in Arbeidsverhoudinge, Mensehulpbronbestuur en Navorsingsmetodologie aan voor- en nagraadse studente by die Fakulteit vir Ekonomiese en Bestuurswetenskap. In 2007 verdedig hy sy PhD-tesis in Organisasiestudies by die Universiteit van Tilburg in Nederland, waar hy steeds aktief betrokke is by lesings en studieleiding aan meesters- en doktorale studente. By die NWU ontvang hy toekennings vir onderriguitnemendheid in onderskeidelik 2008, 2013 en 2018. Van 2015 tot 2019 is hy betrokke by die etiekkomitees van die universiteit. Sy navorsingspublikasies sluit in drie boeke, 16 akademiese tydskrifartikels, 12 kongresreferate en vyf boekhoofstukke. Tot op hede het hy studieleiding aan 37 meestersgraad- en drie doktorale studente gegee. Bennie word in Januarie 2019 bevorder tot professor in Indiensnemingsverhoudinge by die NWU, waar sy take meestal op navorsing in hierdie veld berus.

Suidoosterfees 2021: ’n onderhoud met Johan Fourie

Johan Fourie, Bennie Linde Suidoosterfees 2021-04-22

Die Suidoosterfees se Jakes Gerwel-gesprekke word vanjaar van 27 April tot 1 Mei in die Kunstekaap aangebied. Die gesprek "Die lang pad na ekonomiese vryheid", met Johan Fourie, Nicoli Nattrass en Rachel Jafta, vind op 30 April plaas. Bennie Linde gesels met Johan oor sy boek.

The dualistic approach to labour relations in contemporary South Africa: A systems theory perspective 

Bennie Linde Academic research 2020-10-27

"This system allows that a political party can generate goals from promises made during elections to motivate voters to vote for the party. The political party’s own ideological goals may not necessarily be applied if they contradict the constitutional regulations. This may mean that the ruling political party has obtained a voter mandate that contradicts the current constitutional system."

Die dualistiese benadering tot arbeidsverhoudinge in die hedendaagse Suid-Afrika: ’n Sisteemteoretiese perspektief

Bennie Linde LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-10-27

"Politieke ideologiese verwysings na ’n arbeidsverhoudingebenadering in Suid-Afrika wat geassosieer word met staatskorporatisme, insluitend totale gelykheid en radikale verandering van privaat eienaarskap, is nie in die huidige sisteem haalbaar nie. Dit is deel van die normatiewe verwagtinge van groepe geassosieer met arbeidsbelange, eerder as beleidsrealiteite, veral in die privaat sektor."

Top