Algemene stylriglyne | General publishing guidelines

 • 0

LitNet se algemene stylriglyne | LitNet's general style guidelines

Afrikaans | English

 • LitNet streef daarna om materiaal sonder foute te plaas. Wanneer jy vir LitNet skryf, kyk asseblief in 'n woordeboek om seker te maak jy spel reg. Of wend 'n speltoetser op jou rekenaar aan. Proeflees asseblief jou werk voordat jy dit vir ons stuur. Die gedagte is om jou eerste voorlegging as enigste voorlegging te beskou en nie agterna gekorrigeerde materiaal te stuur om die oorspronklike stuk te vervang nie. Onthou asseblief ook dat speltoetsers gewoonlik nie onlogiese sinskonstruksies optel nie.
 • LitNet gebruik nie punte in/na afkortings nie. Ipv, nav, mnr, mej, asb, ens is presies soos ons hierdie afkortings skryf.
 • LitNet gebruik nie formele aanspreekvorme nie. Sowel hooggeplaastes as plebs word almal as “jy” en “jou” aangespreek.
 • As jy foto's stuur, moet hulle asseblief byskrifte hê. Hulle moet duidelik wees en dit moet logies uit die byskrifte blyk wie of wat op jou foto's verskyn.
 • Gebruik altyd dubbelaanhalingstekens vir aanhalings; en moenie aanhalings kursiveer nie.
 • Daar is geen punte na artikels se titels nie.
 • LitNet neem aan dat jy sou seker gemaak het dat die foto's of ander materiaal wat jy laai, nie iemand anders se intellektuele eiendom is nie. Alles wat jy op LitNet laai, moet byvoorbeeld vrygestel wees van kopiereg van buite.
 • Vermy te veel uitroeptekens, vraagtekens, ellipse, beklemtonings, hoofletterwoorde (woorde geheel en al met hoofletters geskryf vir effek), gekursiveerde of donkergedrukte woorde.
 • Daar is 'n spasie voor ‘n ellips, maar nie voor vraagtekens, uitroeptekens, punte of kommas nie.
 • LitNet gaan nie slordige artikels of kommentare plaas nie.
 • Tekste moet linksgerig ("left-aligned") wees.
 • Begin paragrawe teenaan die linkerkantlyn (dit wil sê nie met die eerste reël ingekeep nie), en skei paragrawe met ’n enkele oop reël.
 • Gebruik enkelspasiëring, en laat ook net een spasie na die einde van ’n sin.
 • Vir stylriglyne by LitNet Akademies, sien asseblief LitNet Akademies se stylriglyne.

 • LitNet aims to publish error-free material. When you write anything for publication on LitNet, please use a dictionary to ensure that your spelling is correct. Or use a spelling checker. Please proofread your work before you send it to us. The idea is to publish the first version you submit; we are not keen on accepting second drafts to replace the original work. Please bear in mind that spelling checkers do not usually pick up illogical sentence constructions.
 • LitNet does not use full stops in/after abbreviations. Ie, ito, etc is exactly how we write these abbrevations.
 • When you submit photos, please include captions. It should be clear from the captions who or what is in your photos.
 • Always use double quotation marks for quotes; and please do not italicise your quotes.
 • No full stops are used after article titles.
 • LitNet assumes that you will have ensured that all photos and other material you post on LitNet are not subject to intellectual property rights elsewhere.
 • Limit the use of exclamation and question marks, ellipses, all caps, italics or bold print in your material.
 • There is a space before an ellipsis, but not before exclamation or question marks, commas or full stops.
 • LitNet will not publish messy material or comments.
 • Texts should be left-aligned.
 • Do not use indentation; start each paragraph directly up against the left margin.
 • Use single spacing and leave only one space at the end of each sentence.
 • For style guidelines regarding LitNet Akademies, please see the LitNet Akademies guidelines.
 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top