Bybel in Kaaps: Die tien plae (deel 1)

  • 1

Eksodus 7–11

27 Toerie Jirre in Egipte met Moses gepraat het, 28 het Hy vi hom gesê, “Ek issie Jirre. Gan sê vi Farao, die koning van Egipte, alles wat Ek vi jou gesêrit.”  29 Toe sê Moses virrie Jirre, “Ek praat swaa, die Farao sallie na my luisterie.”

7 Maarie Jirre antwoort hom, “Kyk hie, ek het vi jou boekant Farao gesit, en jou broe Aäron sallie praatwêk doen vi jou. 2 Alles wat ek vi jou hie sê, moet djy net soe an jou broe Aäron oovetel en hy moet dit dan virrie Farao loep vetel lat hyrie Israeliete kan lat trek uit sy land uit. 3 Maa ek sallie Farao se hart hard maak, en al vedubbel ek tiekens en wonders van my in Egipte, 4 sal hy nie vi julle luisterie. Maa dan sal ek vi Egipte wys hoe stêk ek rêrig is! En met magtige dade van oordeel sal ek my volk, die Israeliete, uit Egipte uit bring. 5 Ennie Egiptenaars sal wiet dat ek God is wanne ek my hand uitstiek oo Egipte ommie Israeliete daa uit te bring.”

6 Moses en Aäron het net soe gemaak soesie Jirre vi hulle gesê het hulle moet maak. 7 Moses was al tagtig jaa oud en Aäron was drie-en-tagtig toe hulle met Farao gan praat het.

Aäron se stok raak ’n slang

8 Die Jirre het vi Moses en Aäron gesê, 9 “As Farao vi julle sê, ‘Pefôm ’n wonnerwêk’, dan sê djy vi Aäron: Vat jou stok en smytit daa voorie Farao nee, ennit sal in ’n slang veanner.”

10 Soe het Moses en Aäron toe na Farao toe gegan en gemaak nessie Jirrie vi hulle gesê het hulle moet maak. Aäron het sy stok voo Farao en sy amptenare  gegooi, ennie stok het in ’n slang veanner. 11 Farao het toe sy eie wyse manne en towenaars geroep, ennie Egiptiese towenaars hettie selle met hulle toorkuns gedoen. 12 Elke een van hulle het oek hulle stok neergegooi, en dit het oek in ’n slang geveanner. Maa Aäron se stok hettie anner stokke ingesluk. 13 Maa Farao het harrekop geraak, en hy wou nie na hulle luisterie, net soesie Jirre gesê het sal gebee.

Die eeste plaag: water wôd bloed

14 Toe sê die Jirre vi Moses, “Farao willie hoorie, hy weier ommie volk te lat trek. 15 Gan môre vroeg na hom toe, en gan kee hom voo byrie Nylrivie, en vattie stok wat in ’n slang veanner het saam met jou. 16 Dan sê djy vi hom, ‘Die Jirre, die God vannie Hebreërs, het my na jou toe gestuu om vi jou te sê dat djy my mense moet lat gan, soedat hulle My innie woestyn kan gan dien. Maa tot nou toe het djy nog steedsie geluisterie. 17 Soe sê die Jirre: Deur wat nou gan gebee sal djy wiet dat ekkie Jirre is. Met die stok wat in my hand is sal ek hie oppie Nyl se water slat ennit sal in bloed veanner. 18 Dan sal allie visse innie Nyl vrek, ennie rivier sal soe stink dattie Egiptenaarsie die water sal kan drinkie.”

19 Vêder sê die Jirre vi Moses, “Sê vi Aäron: ‘Vat jou stok en swaai dit oo allie water van Egipte, die kanale en strome, oor allie moerasse en damme, dat dit in bloed in kan veanner.’ Daa sal bloed wies innie hele Egipte, selfs innie hout- en klipbakke.”

20 Moses en Aäron het net soe gemaak soesie Jirre gesê het hulle moet maak. Aäron het sy stok opgelig voo Farao en sy amptenare se oë en oppie Nyl se water geslat, en allie water het in bloed veanner. 21 Die visse innie Nyl het ammal gevrek, ennie rivier het soe sleg geruik dattie Egiptenaars dittie kon drinkie. Die bloed was oral in Egipte.

22 Maarie Egiptiese towenaars hettie selle gedoen met hulle towerspelle, en soe het Farao al an harrekop gebly. Hy’t hommie gesteer an Moses-hulle nie, net soesie Jirre gesê het.   23 Hy’t eeder omgedraai en trug in sy paleis in geloep. 24 En soe hettie hele Egipte langsie Nyl begin grawe ommat hulle konnie die rivier se wate drinkie. 25 Dit het soe angegan vir ’n hele siewe dae narie Jirre die Nyl geslat het. 

Die twiede plaag: paddas

8 Toe sêrie Jirre vi Moses, “Gat sê vi Farao, ‘Dié is wattie Jirre sê: Laat my mense gan soedat hulle my kan dien. 2 As djy weier, dan stuur Ek ’n paddaplaag oo jou hele land. 3 Die Nyl sal oovol vannie paddas wies. Hulle sal tot binne-in jou paleis kô, en in jou kamer in, en boe-op jou bed, en innie huise van jou amptenare, en op en tussen jou mense, en hulle sal binne-in jou oonde en in jou skottels wies. 4 Die paddas sal boe-op jou, jou mense en ammal van jou amptenare spring.”

5 Toe sê die Jirre vi Moses, “Sê vi Aäron: Swaai jou stok oorie kanale, riviere en moerasse. Lat daa paddas kô oo Egipte.”

6 Soe het Aäron toe sy stok oo allie waters van Egipte geswaai, en toe kôrrie paddas, ennie hele land was vol van hulle. 7 Maa die towenaars het met hulle towerkuns gekô, ennie selle gedoen, en oek paddas oo Egipte lat kô.

8 Farao het toe vi Moses en Aäron lat kô en vi hulle gesê, “Julle moet virrie Jirre bid dat Hyrie paddas van my en my mense af wegvat. Dan sal ekkie volk lat gan dat hulle virrie Jirre kan gan offer.”

9  Moses sê toe vi Farao, “Net soes u dit wil hê, Majesteit. Wanne dink u moet ek vi u en u amptenare en u mense loep bid soedat die paddas heeltemal weg van u en u huise af kan weggevat wôd, en dat daa net van hulle oo sal bly innie Nylrivier?”

10 “Doenit môre,” sê Farao toe. Moses antwoord toe, “Dit sal wies soes u dit gesê het, soedat u kan wiet daa is nieman anners soes ôs God, die Jirre, nie. 11 Die paddas sal weg van u en u huise, en u amptenare en u mense wies, hulle sal net innie Nyl oobly.”

12 Na Moses en Aäron weggegan het van Farao af, het Moses narrie Jirre uitgeroep oorie paddas wat hy oorie Farao gebring het. 13 En die Jirre het gedoen wat Moses gevra het. Die paddas het gevrek innie huise in, innie agtejaate, en innie velde. 14 Hulle was opmekaa gegooi en daa was hoepe van hulle wattie mense bymekaa gemaak het, ennie land het gestink van hulle. 15 Maa toe Farao sien dat dinge biete was, het hy wee harrekop geraak en wou toe nie wee vi Moses en Aäron luisterie, net soesie Jirre gesê het.

Die dêre plaag: muggies

16 Toe sêrie Jirre vi Moses, “Sê vi Aäron, ‘Stiek jou stok uit en slat dit tienie grond vas soedat daa muggies oorie hele Egipte kô.”

17 Hulle het dit soe gedoen, en toe Aäron sy stok uitstiek, en dit swaai, ennie grond daamee slat, toe is dit net muggies, oppie mense, en oppie diere. Innie hele Egipte het elke stukkie stof in ’n  muggie veanner. 18 Maa toerie towenaars dit proebee het met hulle towerkuns, toe kon hulle dittie doenie. Mense en diere was toe vannie muggies. 19 Toe sêrie towenaars vi Farao, “Dié issie vinge van God.” Maa Farao was nog altyd harrekop en hy wou nie luisterie, net soesie Jirre gesêrit. 

Die viere plaag: vlieë

20 Toe sêrie Jirre vi Moses, “Stan môreoggend vroeg op en gan wag vi Farao in, soes hy op pad is narrie rivier toe en sê vi hom, ‘Dié is wattie Jirre sê: Lat my mense gan soedat hulle my kan kô dien. 21 As djy nie my mense lat gannie sal ek swerms vlieë op jou en jou amptenare, en jou mense en in julle huise loslaat. Die huise van Egiptenaars sal vol vannie vlieë wies, selfsie land sal vol van hulle wies. 22 Maa daai dag sal ek anners maak mettie Gosenstreek waa my volk bly. Daa sallie een vlieg wiesie, soedat djy sal wiet dat Ek, die Jirre, in daai land is. 23 Ek sal my volk beskerm, ennie joune nie. Net môre sallie wonne gebee.”

24 Ennie Jirre het dit soe gedoen. Groot swerms vlieë het in Farao se paleis, en innie huise van sy amptenare in gekom, en reg oo Egipte wassie land swak gemaak deurie vlieë.

25 Toe roep Farao vi Moses en Aäron en sê vi hulle, “Gan maak ’n offer vi julle God, maa julle moet dit doen hie in die land.”

26 Maa Moses het gesê, “Dissie reggie, ôs kan dittie doenie, wan ôs offers an ôse God, die Jirre, gie anstoot annie Egiptenaars. En as ôs nou hie voo hulle oë offers bring wat hulle anstoot gie, sal hulle mos vi ôs mettie klippe doodgooi. 27 Ôs moetie drie dae reis en innie woestyn in ingan om an ôs God, die Jirre, te offer soes hy an ôs beveel het.”

28 Farao sê toe, “Julle mag maa gan om an julle God, die Jirre, die offering te gan maak innie woestyn, maa julle moetie te vê gannie, en bid vi my.”

29 Moses antwood toe, “Soedra ek jou hie gelos het, dan sal ek bid virrie Jirre dattie vlieë môre van u af, en u amptenare, en u mense af weggan. Farao, moet nou nettie wee u wood vebriek deurie die volk nie te lat gan om virrie Jirre te offerie.”

30 Moses het toe weg van Farao af gegan, en virrie Jirre gan bid, 31 ennie Jirre het gedoen soes Moses gevra het. Die vlieë het vi Farao, sy amptenare, en sy mense gelos, nie ’n vlieg het oo gebly nie. 32 Maa selfs dié kee het Farao sy hart hard gehou en wou nie die volk lat gannie.

Die vyfde plaag: pes onnerie vee

9 Daana hettie Jirre vi Moses gesê, “Gan na Farao en sê vi hom, ‘Soe sê die Jirre, die God vannie Hebreërs: Lat my volk gan, soedat hulle My kan dien. 2 As djy hulle nie lat gannie, en hulle nog vêde trughou, 3 dan sallie hand vannie Jirre ’n swaa pes bring oo allie vee innie veld, pêre, donkies, kamele, en allie beeste, skape en bokke. 4 Maarie Jirre sal ’n onneskeid maak tussenie vee van Israel ennie vee van Egipte, soedat nie ’n dier wat annie Israeliete behoot sal doodie.”

5 Die Jirre het ’n tyd daaop gesit en gesê Hy sal dittie volgende dag in Egipte lat gebee.  6 Die volgenne dag toe doen Hy dit toe en allie vee van Egipte is toe dood, maarie vee vannie Israeliete hettie een doodgegan nie. 7 Farao het toe navraag gedoen en uitgevind dattie een vannie vee vannie Israeliete doodgegan hettie. Maa nog steeds was Farao hardkoppig en hy wou nie die volk lat gannie.

https://www.litnet.co.za/bybel-kaaps-die-tien-plae-deel-2/

  • 1

Kommentaar

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top