Windell Nortje

Windell Nortje is op 27 April 1986 in Kaapstad gebore. Hy matrikuleer in 2004 aan die Hoërskool Monument Park in Kraaifontein. Hierna verwerf hy sy LLB aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) en in 2009 voltooi hy sy LLM by die Suid-Afrikaanse Duitse Sentrum vir Transnasionale Strafreg, wat gehuisves was in die Fakulteit Regte by die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK). In 2017 voltooi hy sy doktorale studie in internasionale strafreg ook aan UWK onder die leiding van prof Gerhard Werle. Die titel van sy proefskrif is “The accountability of juveniles for crimes under international law”. Sy navorsing en publikasies handel oor strafprosesreg, internasionale strafreg en anti-korrupsiereg. Hy doseer Regte sedert 2017 aan UWK.

Vonnisbespreking: Die beskerming van die identiteit van minderjariges by volwassenheid

Windell Nortje LitNet Akademies (Regte) 2019-06-05

"Die bekendmaking van die identiteit van minderjarige getuies, slagoffers en oortreders by volwassenheid val wel binne die grondwetlike regte van die media, maar die 18-jarige se grondwetlike regte word terselfdertyd in sekere gevalle geskend waar die persoon se identiteit alombekend is en wydverspreid gepubliseer word."

Compensation orders in criminal proceedings – a fresh perspective

Abraham Hamman, Windell Nortje Academic research 2017-01-23

"Victims in criminal proceedings are more often than not placed in a disadvantaged position as their requests for compensation are frequently disregarded by the courts."

Vergoedingsboetes in strafregtelike verrigtinge – ’n vars perspektief

Abraham Hamman, Windell Nortje LitNet Akademies (Regte) 2017-01-23

"Om herstellende geregtigheid ’n regmatige plek binne enige funksionele regstelsel te gee, moet daar gehoor gegee word aan al die partye wat geraak is deur die misdaad, insluitend die oortreder en die slagoffer."

The disclosure of the identities of anonymous minors upon the age of majority: clean slate or dismal fate?

Abraham Hamman, Windell Nortje Academic research 2016-08-15

"If a person such as the Griquatown boy is convicted of a crime, he must be punished. But this does not mean that such a person should walk around with the mark of Cain for the rest of his life."

Die bekendmaking van die identiteit van anonieme minderjariges by meerderjarigheid: regverdigbaar of nie?

Abraham Hamman, Windell Nortje LitNet Akademies (Regte) 2016-08-12

"Indien ’n persoon soos die Griekwastad-seun skuldig bevind word aan ’n misdaad, moet hy gestraf word. Dit beteken egter nie dat so ’n persoon vir die res van sy lewe met ’n Kainsmerk moet loop nie."

Top