Suzanne van der Merwe

Suzanne van der Merwe is op 17 Junie 1987 in Pretoria gebore en matrikuleer in 2005 aan die Hoërskool John Vorster in Nigel. Daarna begin sy met haar teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria. In November 2011 word sy gelegitimeer as ’n proponent in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. In 2012 verwerf sy ’n MTh in praktiese teologie (met lof) met ’n verhandeling getiteld “Sosiale kohesie en multikulturele eredienste: ’n ritueel-liturgiese evaluasie”. Sy was vir drie jaar werksaam as ’n navorser by die Albert Luthuli Centre for Responsible Leadership verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Sy was hoofsaaklik verantwoordelik vir die ontwikkeling van ’n strategiese navorsingsmetodologie om ondersoek te doen na verantwoordelike leierskap in Afrika as deel van ’n Pan-Afrika-projek. ’n Artikel waarvan sy ’n medeskrywer was, het na aanleiding van hierdie projek die lig gesien, met die titel “Sixty years of research on leadership in Africa: A review of the literature”. In September 2014 word sy beroep as predikant na ’n klein plattelandse gemeente in die Noord-Kaap, waar sy vir vier jaar die gemeente bedien het. In Maart 2019 word sy bevestig in ’n plattelandse gemeente in die Vrystaat, waar sy steeds werksaam is. Haar proefskrif getiteld “Liturgie en versoening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk: ’n liturgies-rituele benadering” is pas ingedien ter vervulling van die PhD-graad in praktiese teologie aan die Universiteit van Pretoria. Sy het ’n passie vir gemeentebediening en ook die akademie, en sy glo dat hierdie twee sfere nooit onafhanklik kan funksioneer nie.

A liturgical praxis theory for a theology of reconciliation and justice

Suzanne van der Merwe, Cas Wepener, Marcel Barnard Academic research 2019-11-20

“How can the liturgy as it is celebrated within the Dutch Reformed Church formatively promote reconciliation in the hearts of believers to impact on the current and future South African society?”

’n Liturgiese praxisteorie vir ’n teologie van versoening en geregtigheid

Suzanne van der Merwe, Cas Wepener, Marcel Barnard LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-11-20

“Hoe kan die liturgie soos gevier binne die NG Kerk formatief meewerk om versoening by gelowiges te bevorder sodat dit sal impakteer op die huidige en toekomstige Suid-Afrikaanse samelewing?”

Top