Sanet Steyn

Sanet Steyn is betrokke by die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk aan die Noordwes-Universiteit, waar sy verantwoordelik is vir die aanbied van die Potchefstroomkampus se modules in akademiese geletterdheid. Haar navorsing fokus op die assessering van taalvaardigheid en akademiese geletterdheid op verskillende vlakke. Sy het haar eerste meestersgraad in toegepaste linguistiek met lof geslaag aan die Rijksuniversiteit Groningen. As ontvanger van die gesogte Erasmus Mundus-beurs het sy tydens haar studie in Nederland ʼn toets vir akademiese geletterdheid vir gebruik op laerskoolvlak ontwikkel, die Test of Early Academic Literacy (TEAL). Sy het ook onlangs in samewerking met ICELDA meegewerk aan die ontwikkeling van ʼn Afrikaanse weergawe van die Test of Academic Literacy for Postgraduate Students (TALPS). Sanet is tans besig met ʼn tweede meestersgraad aan die Universiteit van die Vrystaat waarin sy ondersoek instel na die eksaminering van gevorderde taabeheersing op graad 12-vlak en die ontwikkeling van ʼn toets van gevorderde taalgebruik vir moontlike insluiting by die Nasionale Seniorsertifikaat-eindeksamen.

'n Gesprek oor huistale: Estelle Kruger gesels met Albert Weideman, Sanet Steyn en Colleen du Plessis

Albert Weideman, Sanet Steyn, Estelle Kruger Onderhoude 2016-05-03

"[V]erbeeldingloosheid in taalonderrig en taaltoetsing is ons grootste vyand."

The assessment of home languages in the South African National Senior Certificate examinations – ensuring fairness and increased credibility

Colleen du Plessis, Sanet Steyn, Albert Weideman Academic research 2016-04-29

"Inasmuch as the curriculum and assessment standards may help to organise what should happen in the classroom, they provide no guarantee of contributing towards the quality of education and assessment practices, or of ensuring equivalence across different language examinations."

Die assessering van huistale in die Suid-Afrikaanse Nasionale Seniorsertifikaateksamen – die strewe na regverdigheid en groter geloofwaardigheid

Colleen du Plessis, Sanet Steyn, Albert Weideman LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-04-28

"In soverre die kurrikulum en assesseringstandaarde mag help met klasbeplanning, bied hulle steeds geen waarborg dat dit ’n bydrae sal lewer tot die gehalte van onderrig en assesseringspraktyke, of die versekering van ekwivalensie oor verskillende taaleksamens heen nie."

Top