Sandra Steyn

Sandra Steyn is 'n PhD-student in sielkunde aan die Noordwes-Universiteit, (Vaaldriehoekkampus), waar sy by verskeie navorsingsprojekte betrokke is. Sy het 'n spesiale belangstelling in navorsing met betrekking tot families en veroudering, intergenerasieverhoudings asook -versorging. Sy het referate wat verband hou met haar navorsing al by verskeie nasionale en internasionale kongresse gelewer.

Sy wil graag betrokke raak by verdere studies wat fokus op die evaluering en ontwikkeling van intergenerasieverhoudings en familie-ingrepe en -programme.

The roles and experiences of grandparents who act as the primary caregivers of their grandchildren

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn Academic research 2016-11-29

"According to the grandparents the added financial responsibility has the most profound impact on their role as the primary caregivers of their grandchildren."

Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-11-23

"In die Suid-Afrikaanse konteks word die sosiale konteks waarin grootouers hulle bevind, onderlê deur sosiale norme wat teenstrydig is met die opneem van primêre ouerskaprolle wat eintlik in ’n jonger lewensfase hoort."

Top