Ronel Foster

Ronel Foster doseer van 1987 tot 2014 Afrikaanse poësie en prosa, resensiekunde en vergelykende poësiestudie (Afrikaans en Nederlands) aan die Universiteit Stellenbosch. Haar proefskrif is getitel “Postmodernisme en poësie, met spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig ‘Die heengaanrefrein’ van Wilma Stockenström” (US, 2000). Sy is hoofredakteur van die vakwetenskaplike publikasie Over grenzen / Oor grense (2009) en mederedakteur van Toenadering (2012), wat albei in België gepubliseer is. Sy doen navorsing oor die komparatisme, parodiëring, stedelike literatuur en populêre kultuurvorme.

Literêre pryse in Afrikaans: ’n geskiedenis besaai met distels en dorings

Melt Myburgh, Marni Bonthuys, Ronel Foster Onderhoude 2022-05-17

"In ons land, waar boekverkope dikwels beperk is (veral as dit by digbundels en dramatekste kom), verskaf literêre pryse in baie gevalle ’n groter finansiële beloning as die tantième wat skrywers uit verkope kry." – Marni Bonthuys en Ronel Foster gesels met Melt Myburgh oor die omstrede geskiedenis van literêre pryse in Afrikaans.

Literary prizes: A brief overview and discussion of literary prizes with examples from the Afrikaans literary field

Marni Bonthuys, Ronel Foster Academic research 2022-04-20

"In this article we try to unpack the process and role of awards by exploring the phenomenon as not merely a mechanism to identify “the best literature”. We also aim to illustrate the importance of prizes when it comes to the understanding of the functioning of the literary field and literary gatekeeping today."

Literêre pryse: ’n Oorsigtelike bespreking met voorbeelde uit die Afrikaanse literêre veld

Marni Bonthuys, Ronel Foster LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-04-20

"Tradisionele literêre institusies se posisie is aan die verander in ’n era waarin kanonisering, wat nog altyd ’n dinamiese proses was, al vinniger plaasvind. Literêre toekennings weerspieël verder die sosiale, politieke en ekonomiese faktore wat binne hierdie bepaalde tydsgees ’n rol in die samelewing speel."

Krap uit die see deur Fourie Botha: ’n resensie

Ronel Foster Resensies 2017-12-11

"Hy oorspeel nie sy hand met die simbole en intertekste nie en laat genoeg aan die verbeelding van die leser oor. Ten slotte is dit ’n bundel met die harde karapaks van ’n krap wat die intieme binneste beskerm en telkens weer hernuwe kan word."

Deur die loergat: ’n Ondersoek na die voyeuristiese elemente in Johann de Lange se "Olympia"

Theo Kemp, Ronel Foster LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-04-20

"Die term voyeurisme word gewoonlik tot die gebied van die sielkunde gereken, waar dit gebruik word om ’n seksuele abnormaliteit of afwyking te beskryf. Hierdie siening stigmatiseer egter die verskynsel van voyeurisme as ’n perverse handeling."

Top