Petro van der Merwe

Petro van der Merwe is ’n senior lektor in die Departement Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Sy het haar BA-graad in toegepaste sielkunde vir professionele kontekste (met lof), asook haar BA Honneurs, MA en DLitt et Phil in sielkunde aan Unisa verwerf. Haar akademiese navorsing fokus hoofsaaklik op die rol wat emosionele intelligensie en gesindheidsvorming in ’n opvoedkundige konteks speel, met spesifieke verwysing na onderrig en leierskap. Sy het wyd gepubliseer, waaronder talle artikels in geakkrediteerde akademiese tydskrifte en boeke. Sy lewer verskeie referate en fasiliteer werkswinkels by nasionale en internasionale vakkongresse met die belangrikste fokus op leerteorieë en die leervoorkeure in onderrig en skoolbestuurpraktyke. Sy is nou betrokke by die gemeenskapsdiensprojek Embrace Our Children in die Kollege van Opvoedkunde en is in 2009 deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens genader om hul te ondersteun met die ontwikkeling van ’n Nasionale Aksieplan vir Skoolveiligheid.

Dink buite die boks: die belang van die vak wiskundige geletterdheid

Estelle Kruger, Wynand van der Merwe, Petro van der Merwe Onderhoude 2016-09-22

"As dit ’n uur neem om ’n gat te grou, hoe lank neem dit om 'n halwe gat te grou?"

The role of the facilitator in the learning process in order to create a positive attitude towards in-service training of mathematical literacy

Petro van der Merwe, Wynand van der Merwe Academic research 2016-09-15

"The purpose of this study is to develop a participatory strategy for in-service training of teachers in respect of the role and functions of actors at macro-, meso- and microlevel."

Die rol van die fasiliteerder in die leerproses om ’n positiewe gesindheid te bewerkstellig teenoor indiensopleiding vir die vak wiskundige geletterdheid

Petro van der Merwe, Wynand van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-09-15

"Die doel van hierdie studie is om ’n deelnemende strategie vir die indiensopleiding van onderwysers te ontwikkel ... Om hierdie doel te bereik is ’n model ontwerp wat die indiensopleidingsingreep vir die vak wiskundige geletterdheid bespreek."

Top