Melanie Roestoff

Melanie Roestoff is ’n professor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria (UP), waar sy ook die grade BLC, LLB, LLM en LLD behaal het. Haar akademiese loopbaan begin in 1990 aan UP, waar sy as lektor in die Departement Handelsreg aangestel word. In 1993 word sy tot senior lektor, in 2003 tot medeprofessor en in 2007 tot professor bevorder. Nadat sy haar klerkskap gedurende 2009 by die UP-Regshulpkliniek voltooi het, word sy in 2010 as prokureur toegelaat. Sy doseer hoofsaaklik insolvensiereg en betaalmetodes en is die skrywer en medeskrywer van ’n groot aantal artikels, aantekeninge en vonnisbesprekings. Sy is ook die medeskrywer van etlike handboeke, onder andere Mars: The Law of Insolvency (2019), en het al verskeie referate by nasionale en internasionale konferensies gelewer.

Maintenance claims and sequestration under the Insolvency Act 24 of 1936

Melanie Roestoff Academic research 2019-12-09

“It is unacceptable that creditors with claims for arrear maintenance could be held liable for contribution where the free residue is insufficient to cover the sequestration costs.”

Onderhoudseise en sekwestrasie ingevolge die Insolvensiewet 24 van 1936

Melanie Roestoff LitNet Akademies (Regte) 2019-12-09

“Dit is onaanvaarbaar dat skuldeisers wat eise vir agterstallige onderhoud teen ’n insolvente boedel het waar die vrye oorskot onvoldoende is om die sekwestrasiekoste te dek, kontribusiepligtig gehou kan word.”

Vonnisbespreking: Nog ’n vriendskaplike-sekwestrasie-aansoek sneuwel

Melanie Roestoff LitNet Akademies (Regte) 2018-11-27

"Onnodige struikelblokke vir toegang tot skuldverligting, soos beperkings op die skuldlas van die skuldenaar, moet uitgeskakel word. Dit is verder noodsaaklik dat die stelsel gelyke beskerming en skuldverligting bied aan alle skuldenaars wat met skuld oorbelas is."

Rehabilitation in South African consumer insolvency law: International trends and guidelines

Melanie Roestoff Academic research 2016-07-06

"Ultimately a balance should be struck between the interests of the debtor, creditors and society. It is submitted that current South African law and law reform initiatives currently on the table do not yet represent or achieve this balance."

Rehabilitasie in die Suid-Afrikaanse verbruikersinsolvensiereg: internasionale tendense en riglyne

Melanie Roestoff LitNet Akademies (Regte) 2016-07-06

"In hierdie artikel word rehabilitasie ingevolge die Suid-Afrikaanse verbruikersinsolvensiereg ondersoek met die doel om dit teen internasionale tendense en riglyne te meet en uiteindelik voorstelle vir regshervorming te maak."

Die uitwerking van ’n bevel vir skuldherstrukturering op ’n kredietgewer se reg op skuldafdwinging waar kennis van beëindiging van skuldhersiening voor verlening van die bevel gegee is

Melanie Roestoff 2012-08-21 "Alhoewel die hof dit nie uitdruklik vermeld of aangespreek het nie, was die regsvraag in Raheman hoe die kredietgewer se reg om ’n skuld af te dwing deur ’n bevel vir herstrukturering geraak word in ’n geval waar die skuldhersiening reeds voor verlening van die herstruktureringsbevel beëindig is."
Top