Marius Nel

Marius Nel is al 35 jaar lank ’n AGS-pastoor. Hy was die afgelope 23 jaar ook dosent in kerkgeskiedenis en departementshoof aan die Auckland Park Teologiese Seminarium. Hy promoveer in praktiese teologie, kerkgeskiedenis, en Ou en Nuwe Testament. Hy is vanaf 2017 navorsingsprofessor by die Eenheid vir Reformatoriese Studies van die Fakulteit Teologie van Noordwes-Universiteit, verantwoordelik vir nagraadse studente. Hy is medewerker aan Die Boodskap, Multivertalingbybel, Nuwe Lewende Vertaling asook die Bybelgenootskap se Bybel: Direkte Vertaling en mederedakteur van die Eenvolumekommentaar.

Prophecy in the Hebrew Bible, early Christianity and contemporary Pentecostalism: A question about continuity and discontinuity

Marius Nel Academic research 2017-10-19

"Pentecostals assume that God still speaks through prophets and prophecy that often contains social and religious criticism against the church or individuals. Prophecy in the Hebrew Bible displays diversity, sometimes as the interpretation of dreams and visions and at other times as insights formed in the mind."

Profesie in die Hebreeuse Bybel, die vroeë Christendom en eietydse Pinksterkerke: ’n Vraag oor kontinuïteit en diskontinuïteit

Marius Nel LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-10-19

"Die meeste klassieke Pinksterkerke beskou profesie as ’n charismatiese woord wat aan God toegeskryf word, as voortsetting van die beoefening van profesie in die Hebreeuse Bybel en die vroeë Christelike kerk, selfs al verskil die gesag daarvan skynbaar."

Top