Marius Nel

Marius Nel is die afgelope 40 jaar ’n AGS-pastoor en vir 23 jaar ook dosent in Kerkgeskiedenis aan die Auckland Park Teologiese Seminarium. Hy promoveer in praktiese teologie, kerkgeskiedenis, en Ou en Nuwe Testament. Hy is vanaf 2017 in die navorsingstoel: Ekumene – Pentekostaliste en Neopentekostaliste by die Eenheid vir Reformatoriese Studies van die Fakulteit Teologie van Noordwes-Universiteit aangestel en verantwoordelik vir nagraadse studente. Hy is medewerker aan Die Boodskap, Multivertalingbybel en Nuwe Lewende Vertaling asook die Bybelgenootskap se Bybel: Direkte vertaling en mederedakteur van die Eenvolumekommentaar.

Charles Parham, William Seymour and South African pentecostalist racism

Marius Nel Academic research 2020-06-17

"The point of departure is that South African racism did not receive a deathblow with the arrival of a democratic South Africa in 1994, as many people had hoped."

Charles Parham, William Seymour en Suid-Afrikaanse pentekostalistiese rassisme 

Marius Nel LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-06-17

"Ondanks die byna drie dekades waarin inwoners aan ’n gelyke demokrasie blootgestel is, het patrone van rassisme skynbaar eerder versterk as verswak."

Prophecy in the Hebrew Bible, early Christianity and contemporary Pentecostalism: A question about continuity and discontinuity

Marius Nel Academic research 2017-10-19

"Pentecostals assume that God still speaks through prophets and prophecy that often contains social and religious criticism against the church or individuals. Prophecy in the Hebrew Bible displays diversity, sometimes as the interpretation of dreams and visions and at other times as insights formed in the mind."

Profesie in die Hebreeuse Bybel, die vroeë Christendom en eietydse Pinksterkerke: ’n Vraag oor kontinuïteit en diskontinuïteit

Marius Nel LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-10-19

"Die meeste klassieke Pinksterkerke beskou profesie as ’n charismatiese woord wat aan God toegeskryf word, as voortsetting van die beoefening van profesie in die Hebreeuse Bybel en die vroeë Christelike kerk, selfs al verskil die gesag daarvan skynbaar."

Top