Maricel Botha

Maricel Botha is ’n senior lektor in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus. Sy het ’n BA-graad in tale, ’n honneursgraad in vertaling en professionele skryfwerk, en ’n meestersgraad in toegepaste taalstudie aan die Universiteit van Pretoria verwerf, asook ’n doktorsgraad in toegepaste linguistiek en literêre teorie aan die Universiteit van Johannesburg. Haar navorsing fokus op die sosiale aspekte van vertaling en veral die maniere waarop ongelyke magsverhoudinge en ideologie in vertaalpraktyke weerspieël word. Sy het ook ’n liefde vir Duits en stel belang in die kulturele aspekte van taal.

Female translators and interpreters of Khoesan languages in colonial South African history: a morphogenetic perspective

Maricel Botha Academic research 2022-07-27

"This research article finds that coincidence and male sanctioning were present in these women’s involvement in translation, but that a strong exercising of agency was present that was mainly personally motivated."

Vrouevertalers en -tolke van Khoesan-tale in die Suid-Afrikaanse koloniale geskiedenis: ’n morfogenetiese perspektief

Maricel Botha LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-07-27

"Wat die sosiale rol van vertaling in meer algemene sin betref, bied hierdie navorsing ’n sterk beklemtoning van die motto van die sosiologie van vertaling: dat vertaling geensins bloot ’n neutrale, funksionele aktiwiteit is nie, maar hoogs weerspieëlend van sosiale eienskappe is."

Mag en ideologie in die Afrikaanse vertaalgeskiedenis

Maricel Botha LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-06-26

"Die Suid-Afrikaanse samelewing se verwantskap deur die geskiedenis met uiterste sosiale ongelykhede en magstryde wat nou verbonde is aan kultuur en taal, bied ’n geskikte agtergrond waarteen vertaling se sosiale funksie ontbloot kan word."

Einstein-kompetisie: Maricel Botha

Maricel Botha Einstein-kompetisie 2016-06-07

Maricel is 'n doktorsgraadstudent aan die Universiteit van Johannesburg. Haar navorsing handel oor die sosiale aspekte van vertaling.

Evoked meaning in literary translation: Translating dialect and register in Die swerfjare van Poppie Nongena by Elsa Joubert

Maricel Botha Academic research 2016-02-05

"Joubert does employ foreignising strategies to a degree (especially in the retention of foreign words); however, overt translation is not carried out consistently and its effects are adversely affected, or even negated, by the formality and literary quality of the English translation."

Opgeroepte betekenis in literêre vertaling: Die vertaling van dialek en register in Die swerfjare van Poppie Nongena deur Elsa Joubert

Maricel Botha LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-02-05

"In literêre tekste is die wyse waarop inligting oorgedra word dikwels ewe belangrik as die inhoud, aangesien dit onder andere inligting verskaf oor die taalgebruikers en taalgebruikskontekste." Maricel Botha kyk krities na die vertaling van dialek en register in The long journey of Poppie Nongena (Elsa Joubert 1980), die Engelse vertaling van Die swerfjare van Poppie Nongena (1978).

Top