Liesel Ebersöhn

Liesel Ebersöhn is die Direkteur van die Sentrum vir Veerkragtigheidstudies en ’n professor in die Departement Opvoedkundige Sielkunde in die Fakulteit Opvoedkunde.

As ’n NNS-gegradeerde navorser word sy beskou as ’n toonaangewende vakkundige en onderriggewer in veerkragtigheid en intervensies wat dit in hoë-risiko skoolomgewings bevorder. Haar navorsing is geposisioneer in kontekste wat tipies is van ’n ontluikende ekonomie in ’n land wat transformeer. Sy kombineer emansipatoriese en intervensiemetodologieë om weë na veerkragtigheid te ondersoek as menslik-ekologiese en kulturele aanpassingsreaksies op chroniese en kumulatiewe teëspoed. Haar erkende wetenskaplike bydraes sluit in ’n generatiewe teorie (verhoudings-gebaseerde veerkragtigheid) wat ’n emiese sisteem beskryf om chroniese teëspoed teen te werk, asook "kuddevorming" ("flocking"), ’n woord wat sy geskep het om ’n kollektiewe inheemse sielkundige weg na veerkragtigheid te beskryf.

Ebersöhn is die aangestelde Sekretaris-Generaal van die World Education Research Association (WERA). Sy is voorsitter van die American Educational Research Association se internasionale navorsings- en beurskomitee (Afdeling C, Leer en Onderrig) en was Suid-Afrika se internasionale verteenwoordiger in die Building Resilience in Teacher Education (BRITE)-projekverwysingsgroep by Murdoch-universiteit.

In Maart 2016 het sy ’n volle sessie as gasspreker by die Global Development Network se 17de jaarlikse konferensie in Lima aangebied en in 2014 by ’n simposium oor inheemse weë na veerkragtigheid tydens die vergadering van die Amerikaanse Sielkundige Vereniging. Sy was besoekende professor by Yale-universiteit en Edith Cowan-universiteit.

Haar navorsingsfokus het ’n besliste impak gehad op die kurrikula vir onderwyseropleiding by verskeie hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika.

Ebersohn het self, asook saam met studente en medenavorsers, meer as 70 portuurbeoordeelde artikels, talle hoofstukke in boeke en bydraes vir boeksamestellings gelewer.

Haar onderrig- en navorsingsuitsette getuig dat navorsing, onderrig en leer, en gemeenskapsbetrokkenheid effektief met hoër onderrig geïntegreer kan word. Dit dat haar pedagogiek aansluiting vind by wêreldburgerskap en opleiding as sleutelstrategieë in die herstrukturering van postkoloniale omstandighede.

Die effek van COVID-19 op skole: ’n onderhoud met Liesel Ebersöhn

Hans Pienaar, Liesel Ebersöhn Onderhoude 2020-08-26

"Die gemak met verandering. Dit is ewe skielik so deel van jou onmiddellike omgewing, die feit van verandering. Onsekerheid is normatief, dit is normaal."

Die vasstelling van wetenskaplik-begronde maatstawwe vir die waardebepaling van Afrikaanse Grondslagfase-leesreekse

Tiané Koekemoer, Liesel Ebersöhn, Ina Joubert, Melanie Moen 2013-11-12 "Dié ondersoek het gelei tot die vasstelling van wetenskaplik-begronde maatstawwe aan die hand waarvan onderwysers die waarde van Afrikaanse Grondslagfase-leesreekse kan bepaal."
Top