Leentjie van Jaarsveld

Leentjie van Jaarsveld is senior dosent in Onderwysbestuursleierskap in die Fakulteit Opvoedkunde van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Sy was vir die grootste gedeelte van haar onderwysloopbaan verbonde aan Hoërskool Generaal Hertzog in Witbank. Gedurende 2012 en 2013 was sy verbonde aan die Universiteit van Pretoria, en sedert November 2013 is sy permanent aangestel by die NWU se Potchefstroomkampus. Sedert 2014 is sy BEd Honneursprojekleier. Sy het 10 artikels gepubliseer en twee hoofstukke in boeke geskryf. Tans is sy redigeerder van ‘n boek wat gepubliseer gaan word. Haar aandeel in die boek is vyf hoofstukke. Sy het reeds ses projekte voltooi, een in samewerking met skrywers van Kanada. Sy het by verskeie nasionale en internasionale konferensies aanbiedinge gelewer. Haar navorsingsfokus is benaderings tot skoolhoofleierskap. Sy het verskeie honneursstudente begelei en is tans besig met die begeleiding van MEd- en PhD-studente. Haar kwalifikasies sluit ‘n HOD, BEd Honneurs, MEd en PhD in.

Help, I’m a school principal in the middle of nowhere! Challenges to the principal’s leadership and management style

Leentjie van Jaarsveld Academic research 2019-12-06

“As the schools are isolated, support, trust and respect are crucial for the school to function fully and motivate learners to have a vision for the future.”

Help, ek is ’n skoolhoof in ’n afgeleë gemeenskap! Uitdagings tot die skoolhoof se leierskap- en bestuurstyl 

Leentjie van Jaarsveld LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-12-06

“Aangesien die skole geïsoleerd is, is ondersteuning, vertroue en respek van kardinale belang sodat die skool ten volle kan funksioneer en leerders gemotiveerd kan wees om ’n toekomsvisie te hê.”

Leierskapspraktyke van skoolhoofde en megaboere: ’n vergelyking en evaluering in twee verskillende kontekste

Leentjie van Jaarsveld LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-06-30

"In ’n omgewing waar daar ’n gesonde verhouding tussen die leier en volgelinge is, sal vooruitgang aan die orde van die dag wees."

Moral leadership: The school principal as an agent in establishing moral values for the promotion of the school climate

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-10

"A qualitative study was used to determine the contribution of the school principal in establishing moral values to promote a positive school climate in well-performing schools."

Morele leierskap: Die skoolhoof as agent vir die vestiging van morele waardes ter bevordering van skoolklimaat

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-10

"Die skoolhoof is die hoofrolspeler in ’n skool; vanaf die skoolhoof kom die klimaat van die skool en die klimaat is die morele gevoel wat afgelei is van die waardes wat die skoolhoof verkondig en tot aksie bring. Die rituele en tradisies in skole gee lewe aan die waardes wat die leier voorstaan en word die grondslag waarop die klimaat, kultuur en gemeenskap gegrond is."

The leadership styles of principals of academically performing schools and the impact thereof on the school climate

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-04

"The leadership style determines the attitude of the educators and learners, which, in turn, affects the climate of the school."

Die leierskapstyle van akademies presterende skole se skoolhoofde en die trefkrag daarvan op skoolklimaat

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-04

"’n Positiewe skoolklimaat lei daartoe dat opvoeders meer doeltreffende onderrig en leer toepas tot voordeel van die leerders."

Onderhoud: Maak die skoolhoof die skool?

Estelle Kruger, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter, Branwen Challens Onderhoude 2018-10-10

"Die onderwysers met wie ek die onderhoude gevoer het, het deurgaans gesê dat hulle verkies dat die skoolhoof ’n demokratiese leierskapstyl beoefen."

Top-performing schools overcoming contextual constraints by means of leadership

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens Academic research 2018-09-18

"In handling and overcoming these contextual restraints, it is especially parental involvement and the mobilising of own resources that stand out. Furthermore, these schools capitalise on diversity and utilise religion in order to create social capital (of which there is such a dire shortage in South African society) and thus ensure moral stability."

Die oorkoming van kontekstuele beperkinge deur leierskap aan toppresterende skole

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-09-18

"Skoolleierskap steun swaar op die onbevange emosionele steun van ouers aan hul kinders in toppresterende skole. Die volle omvang van hierdie emosionele steun en die korrelasie daarvan met ’n verantwoordelike aanspreeklikheid van ouers vir hul kinders se welstand op alle vlakke van menswees by toppresterende skole behoort deur navorsing onthul word."

Top