Jhani Venter

Jhani Venter is ’n Lewenswetenskappe-onderwyser by Hoërskool Zwartkop in Centurion. Sy behaal die volgende kwalifikasies aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus): ’n BEd in Lewenswetenskappe- en Wiskunde-onderwys (2012), ’n BEd Honneurs in Lewenswetenskappeonderwys (2013) en ’n MEd in Lewenswetenskappeonderwys (2017). Die titel van haar MEd-verhandeling was “Die aanwending van gevallestudies om Graad 10-Lewenswetenskappeleerders se selfgerigte leervermoëns te bevorder”.

Views of Grade 10 Life Sciences learners on the application of case studies in Life Sciences education

Jhani Venter, Neal Petersen, Aubrey Golightly Academic research 2021-10-29

Jhani Venter, Neal Petersen and Aubrey Golightly: "This study is significant for both LS teachers and LS learners because it provides guidelines on how teachers can use case studies in LS education, what the roles of the teachers and the learners are, and how case studies are assessed using rubrics."

Graad 10-Lewenswetenskappeleerders se sienings van die aanwending van gevallestudies in Lewenswetenskappeonderwys

Jhani Venter, Neal Petersen, Aubrey Golightly LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-10-29

"Die leerders se algemene mening oor die gebruik van gevallestudies was positief. Die bevindings vanuit die empiriese ondersoek in hierdie studie het daarop gedui dat leerders hulle eie rol asook die rol van die onderwyser by die aanwending van gevallestudies as positief ervaar het."

Top