Issie Jacobs

Issie Jacobs behaal in 1985 die graad BSocSc (MW) aan die Universiteit van die Vrystaat en werk hierna by verskeie maatskaplikewerkorganisasies. In 1995 begin sy met ’n privaatpraktyk. In 1996 behaal sy ’n diploma in huwelik- en gesinsberading aan UNISA. In 2003 behaal sy die graad MSD (Rigting − Spelterapie) aan die Universiteit van Pretoria en in 2019 ’n PhD aan die Noordwes-Universiteit. Sy is vanaf 2004 in die akademie betrokke en is tans as senior lektor aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus verbonde. Haar navorsing fokus op die welstand van gesinsverhoudings en ekologiese maatskaplike werk. Sy het reeds bykans 50 meestersgraadstudente suksesvol laat afstudeer.

Parents’ motivation to choose structured play over unstructured play during the pre-school developmental years

Yolanda Huijsamer, Issie Jacobs Academic research 2020-07-14

"Although recognition should be given to the influence that structured activities have on the development of the pre-school child, it is finding a balance between structured and unstructured play which will really contribute to the development of the pre-school child."

Ouers se motivering om gestruktureerde spel bo ongestruktureerde spel te verkies tydens die voorskoolse ontwikkelingstadium

Yolanda Huijsamer, Issie Jacobs LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-07-14

"Hoewel erkenning gegee moet word aan die waardevolle bydrae van gestruktureerde spel tot voorskoolse kinders se ontwikkeling, is dit die balans tussen ongestruktureerde en gestruktureerde spel wat die grootste impak op voorskoolse kinders se ontwikkeling kan hê."

Wanneer Ouma en Oupa die kinders grootmaak – 'n gesprek

Issie Jacobs, Susan Brink, Naomi Meyer Onderhoude 2017-02-02

Dit is die begin van ’n nuwe skooljaar. Wie sien smiddae om na die kinders? Issie Jacobs en Susan Brink gesels met Naomi Meyer oor hul navorsing rondom die versorgende rol wat baie grootouers in hul kleinkinders se lewens speel en oor hul artikel in LitNet Akademies.

The roles and experiences of grandparents who act as the primary caregivers of their grandchildren

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn Academic research 2016-11-29

"According to the grandparents the added financial responsibility has the most profound impact on their role as the primary caregivers of their grandchildren."

Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-11-23

"In die Suid-Afrikaanse konteks word die sosiale konteks waarin grootouers hulle bevind, onderlê deur sosiale norme wat teenstrydig is met die opneem van primêre ouerskaprolle wat eintlik in ’n jonger lewensfase hoort."

Top