Hermie van Zyl

Hermias Cornelius van Zyl is op 6 Junie 1947 in Rustenburg gebore. Sy laerskooldae bring hy deur aan die Paarlse Gimnasium; sy hoërskoolloopbaan voltooi hy aan die Hoërskool Wonderboom, Pretoria, in 1965. Na verwerwing van die BA- en BD-grade aan die Universiteit van Pretoria word hy in 1974 in die NG Kerk as predikant gelegitimeer. Daarna is hy predikant van die NG Gemeente Farrarmere, Benoni, waarna hy in 1979 ’n doseerpos aan Unisa in die Departement Nuwe Testament aanvaar. In 1985 word hy aangestel as senior lektor in die Fakulteit Teologie aan die (destydse) Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Departement Nuwe Testament. Hy behaal intussen ook die DD-graad onder leiding van Andrie du Toit aan die Universiteit van Pretoria, met ’n proefskrif getitel “Matteus 18:15–20: ’n Diachroniese en sinchroniese ondersoek met besondere verwysing na kerklike dissipline”. In 1987 word hy professor en in 1989 hoof van die Departement Nuwe Testament. In 2003 word hy aangestel as dekaan van die Fakulteit Teologie, waarna hy in 2008 formeel aftree. Hy bly egter aan in ’n kontrakpos as departementshoof van Nuwe Testament tot aan die einde van 2013. Hierna aanvaar hy sy emeritaat, maar bly steeds navorsingsgenoot. Hy was ook redakteur van Neotestamentica en Acta Theologica.

Hermie werk in die besonder op Matteus, Lukas-Handelinge en Hebreërs. Hy was by verskeie vertaal- en Bybelprojekte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en Christelike Uitgewersmaatskappy betrokke, soos die Verwysingsbybel, Bybellennium-kommentaar, Afrikaanse en Engelse Bybels vir Dowes, die Interliniêre Bybel (Grieks en Afrikaans), die Afrikaanse Bybel Direkte Vertaling, en die Tematiese Studiebybel. In 2016 word die Ds Pieter van Drimmelen-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom toegeken vir sy aandeel aan hierdie projekte.

Hermie is getroud met Amanda Geldenhuys. Hulle het een dogter, twee seuns en vier kleinkinders.

Eschatology and vita Christiana – a Biblical-spiritual reading of Luke 21:20–24

Hermie van Zyl Academic research 2020-11-30

"Times of crisis always lead to re-evaluation and restructuring of priorities. Luke 21:24 interprets the catastrophe of 70 A.D. as the end of an era: the special position of Israel. But it is also the beginning of a new era: the time of the nations."

Eskatologie en vita Christiana – ’n Bybels-spirituele lesing van Lukas 21:20–24

Hermie van Zyl LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-11-30

"Krisistye bring altyd herevaluering en herskikking van prioriteite. Lukas 21:24 interpreteer die katastrofe van 70 n.C. as die einde van ’n era, van die besondere posisie van Israel. Maar dis ook die begin van ’n nuwe era: die tyd van die nasies."

Top