Hennie van As

Hennie van As is professor in publiekreg en direkteur van die Sentrum vir Reg in Aksie aan die Nelson Mandela Universiteit (NMU) in Port Elizabeth. Hy het ’n diploma in polisiekunde en die grade BJuris, LLB en LLD in Suid-Afrika behaal, asook postdoktorale studies aan die La Salle-universiteit in Meksiko voltooi. Hy is verantwoordelik vir die Sentrum vir Vlugtelinge en die FishFORCE Akademie aan die Nelson Mandela Universiteit.  Laasgenoemde verskaf opleiding en na-opleidingondersteuning aan wetstoepassingsbeamptes wat in die visseryomgewing werksaam is. Die sentrum onderneem ook navorsing op hierdie gebied. Hy het munisipale kodes vir meer as 60 munisipaliteite in ses provinsies ontwikkel en ook as kundige gedien in ’n span wat namens die Wêreldbank die regering van Oos-Timor met die ontwikkeling van plaaslike-owerheidswetgewing bygestaan het.

 

Delictual liability of local authorities for failure to maintain infrastructure

André Mukheibir, Hennie van As Academic research 2020-09-09

"A legislative provision in itself is not enough to give effect to a legal duty. It is necessary to look at a multiplicity of factors to establish whether or not there is a legal duty to prevent harm."

Deliktuele aanspreeklikheid van plaaslike owerhede vir die versuim om infrastruktuur te onderhou 

André Mukheibir, Hennie van As LitNet Akademies (Regte) 2020-09-09

"Die versuim van plaaslike owerhede om amptenare en politici verantwoordbaar te hou, het tot gevolg dat munisipaliteite nie hul grondwetlike doelwitte bereik nie, wat ’n negatiewe uitwerking op die lewenskwaliteit van gemeenskappe het."

AARTO: Adjudicating of traffic offences or disallowing access to justice? 

Deon Erasmus, Hennie van As Academic research 2020-06-15

"The limitations imposed on the right to a fair trial and access to the courts cannot be justified as reasonable and justifiable in an open and democratic society as envisaged in terms of section 36(1) of the Constitution."

AARTO: Beregtiging van verkeersmisdrywe of ontsegging van toegang tot die reg?

Deon Erasmus, Hennie van As LitNet Akademies (Regte) 2020-06-15

"’n Wet wat toegang tot die howe belet of belemmer, of wat die uitwerking het dat dit die uitvoerende gesag die mag gee om besluite oor regte te neem wat deur die regsprekende gesag geneem behoort te word, is ongrondwetlik."

Aantekening: Kan munisipale wetstoepassingsbeamptes goedsmoeds op die publiek losgelaat word?

Hennie van As LitNet Akademies (Regte) 2019-03-22

"Gesien in die lig van die feit dat die magte en bevoegdhede van munisipale wetstoepassingsbeamptes so drasties uitgebrei is, behoort die Polisiewet gewysig te word om voorsiening daarvoor te maak dat die Nasionale Kommissaris, soos in die geval van munisipale polisiebeamptes, nasionale standaarde vir die opleiding van munisipale wetstoepassingsbeamptes kan vasstel."

Top