Heinrich Grebe

Heinrich Grebe is medeprofessor in die departement Afrikaans aan die Universiteit Pretoria. Hy is hoof van Taalkunde en sy doseerverpligtinge behels onder andere die Afrikaanse en Algemene Taalwetenskap. Sy spesialisme is die Historiese Taalkunde en sy stokperdjie die onderrig van Nederlandse Taalverwerwing. Hy is ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek.

Opgedateer/Updated: 2009-04-23
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

 

Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk

Heinrich Grebe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-10-06

"In hierdie artikel word die begrip Oosgrensafrikaans vanuit historiese en teoretiese perspektief nader ontleed en aangetoon dat dit mank gaan aan ernstige tekortkominge."

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit

Heinrich Grebe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-23

"Na aanleiding van die Afrikaanse negasie- en diminutiefsisteme word aangetoon hoe bepaalde identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is."

Top