Ewelina Niemczyk

Ewelina Niemczyk het vanuit die gesamentlike PhD-program in opvoedkundestudie by die Brock-universiteit, Kanada gegradueer met ’n spesiale fokus op die sosiokulturele en politieke konteks van onderwys. Sy is tans ’n postdoktorale genoot aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, en werk binne die Edu-HRight-navorsingseenheid (Onderwys en Menseregte in Diversiteit). Sy het 14 jaar ondervinding in ’n verskeidenheid onderrig- en navorsingsposisies in die Kanadese en Suid-Afrikaanse kontekste. Voor haar postdoktorale genootskap het sy kursusse in internasionale en vergelykende opvoedkunde aangebied, sowel as navorsingsmetodologiekursusse binne die internasionale magisterprogram in opvoedkunde aan die Brock-universiteit. Vanweë die feit dat sy in verskillende lande gewoon het, het sy begin belangstel in die komplekse interaksie tussen kultuur, onderwys en navorsing. Sy huldig die perspektief dat kennis sosiaal gekonstrueer word, en daarom is ons idees en gedrag op unieke wyse binne persoonlike, sosiale, kulturele en politieke kontekste gesetel. Sy erken studente as die toekomstige generasie burgers en geleerdes wat bestem is om die wêreld te verander, daarom is haar doel om haar kennis te deel om sodoende studente by te staan om vaardighede, houdings en identiteite te ontwikkel wat hulle sal help om nuwe idees en benaderings na te streef, uiteindelik ter volhoubare verbetering van plaaslike en globale gemeenskappe.

Sy publiseer op die gebied van die ontwikkeling van toekomstige navorsers, hoofstroom- en inheemse onderwysersopleiding, en globale-burgerskap-opvoeding. Benewens as skrywer van akademiese publikasies dien sy as ’n beoordelaar van joernaalartikels en konferensievoordragte en is sy joernaalredakteur en sessievoorsitter by internasionale konferensies van verskeie vakverenigings. Sy is tans besig met kwalitatiewe navorsing waarin die ontwikkeling van wêreldbekwame navorsers bestudeer word. Die doel van die navorsing is tweeledig: om te teoretiseer wat dit beteken om ’n wêreldbekwame navorser te wees, en om te verken hoe navorsingsopvoedingsruimtes, -prosesse en -praktyke tot die ontwikkeling van wêreldbekwame navorsers bydra.

Wêrelde uitmekaar: raad vir plaaslike, wêreldbekwame navorsers

Estelle Kruger, Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Onderhoude 2018-07-31

"Ons het verskeie 'wêrelde' binne ons eie land, en ons moet bekwaamheid ontwikkel oor kultuur- en taalgrense heen, sodat ons ook suksesvol navorsing kan doen in ’n vreemde omgewing wat dalk net 10 km ver is."

A South African perspective on the preparation of globally competent researchers

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Academic research 2018-05-24

"Higher education institutions play a vital role in preparing future researchers able to meet globalised expectations for their future careers within and outside academia. It is important to realise, however, that the way research is being done and shared is continuously being transformed."

’n Suid-Afrikaanse perspektief op die voorbereiding van wêreldbekwame navorsers

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-05-24

"’n Vinnig veranderende navorsingsomgewing wat voortgedryf word deur globalisering, internasionalisering, tegnologiese vooruitgang en die gebruik van vernuwende metodologieë vereis nie net vaardige navorsers nie, maar meer spesifiek wêreldbekwame navorsers."

Navorsingsassistentskappe: wie behoort aangestel te word?

Estelle Kruger, Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Onderhoude 2017-08-28

"Dit is my oortuiging dat ons nie net moet konsentreer op die mentorskap van permanent aangestelde jong personeel nie, maar ook moet belê in toekomstige navorsers deur die potensiaal van navorsingsassistente te ontgin."

Access to research assistantship opportunities in global north and global south

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw Academic research 2017-08-22

"Ultimately, a more inclusive approach to research assistantships would lead to an increased number of skilled young researchers able to contribute significantly to the research capacity of a given institution."

Toegang tot navorsingsassistentskappe aan universiteite in die globale noorde en globale suide

Ewelina Niemczyk, JP Rossouw LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-08-22

"’n Meer inklusiewe benadering tot navorsingsassistentskappe kan lei tot ’n toename in die getal vaardige jong navorsers wat die vermoë het om tot die instelling se navorsingskapasiteit by te dra."

Top