Estelle Swart

Estelle Swart is ’n professor in die Departement Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Haar onderrig en navorsing fokus op inklusiewe onderwys, professionele leer van onderwysers, en kinders met leerprobleme en gestremdhede. Sy is mederedakteur van die boeke Addressing barriers to learning en Understanding educational psychology en skrywer en medeskrywer van verskeie hoofstukke in vakverwante boeke. Haar werk is gepubliseer as skrywer en medeskrywer van verskeie artikels in geakkrediteerde nasionale en internasionale vaktydskrifte. Sy het ook al etlike referate by nasionale en internasionale kongresse gelewer. Estelle is ’n gegradeerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting van Suid-Afrika. Haar nuutste navorsing is ’n bilaterale projek befonds deur die Nasionale Navorsingstigting and die Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Hierdie projek, getiteld “Collaboration in inclusive education: teachers’ perspectives and practices”, word onderneem in samewerking met kollegas van die Universiteit van Antwerpen, die Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit van Gent in België en die Universiteit van Wes-Kaapland in Suid-Afrika. As ’n geregistreerde opvoedkundige sielkundige was sy vir etlike jare betrokke by die werksaamhede van die Beroepsraad vir Sielkunde en die Sielkundevereniging van Suid-Afrika. Sy het aan die begin van haar loopbaan verskeie jare in spesiale skole gewerk – beide as onderwyser en as opvoedkundige sielkundige.

Ly jou laerskoolkind aan aandagtekort?

Estelle Kruger, Estelle Swart, Susan du Toit Onderhoude 2018-06-28

As jou kind ATHV het, plaas dit, behalwe die gewone eise van ouerskap, eiesoortige druk en stres op jou as ouer. Raad en wenke vir ouers en onderwysers blyk uit die navorsing vir 'n artikel wat onlangs in LitNet Akademies (Opvoedkunde) gepubliseer is. Lees hierdie onderhoud!

The experience of parents of children in their middle childhood years with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a resilience perspective

Susan du Toit, Estelle Swart Academic research 2018-06-19

"Children with ADHD in their middle childhood years require unique support with the mastering of various age-specific developmental tasks, which places additional pressure and stress on parents already faced with the normal demands of parenthood."

Ouers van kinders in hulle middelkinderjare met aandagtekort- en hiperaktiwiteitsversteuring se belewing: ’n veerkragtigheidsperspektief

Susan du Toit, Estelle Swart LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-06-19

"Alhoewel daar konsensus in die literatuur is oor die sterk genetiese komponent van ATHV, is dit ook duidelik dat die insette van ouers en ander omgewingsfaktore die lewe met hierdie toestand positief kan beïnvloed."

Teoretisering van die selfkonsep van studente wat hakkel

Karlien Conradie, Estelle Swart 2013-08-26 "Hierdie artikel rapporteer die bevindinge van ’n kwalitatiewe studie wat ten doel gehad het om ondersoek in te stel na die selfkonsep van studente tussen die ouderdom van 18 en 22 jaar wat hakkel."
Top