Dirk Postma

Dirk Postma is as professor verbonde aan die Opvoedkunde-kollege by Unisa, en werk in die Departement van Opvoedkundestudie (Educational Foundations). Hy onderrig teorieë en metodes van navorsing. Benewens die tradisionele fokus op kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes gee hy spesifiek aandag aan die rol van konsepte en teorieë in navorsing, asook nuwere navorsingsbenaderings, soos inheemse metodes en postkwalitatiewe navorsing. Hy was voorheen verbonde aan die Universiteite van Johannesburg en die Witwatersrand waar hy verantwoordelik was vir die onderrig van filosofie van onderwys.

Hy het ’n MA  in filosofie aan die NWU behaal met ’n verhandeling in die wetenskapsfilosofie, en ’n MEd by Wits in kurrikulumstudie. Sy PhD by UP het aan die hand van Actor-Network Theory ’n kritiese perspektief op die tegnologie ontwikkel. Sy verdere navorsing vind plaas binne ’n kritiese posthumanistiese paradigma.

Postma was as hoofredakteur van Education as Change van 2013–2020 die dryfveer agter die oorgang na ’n kritiese, oop, aanlyn tydskrif.

Sy artikels en hoofstukke in boeke handel oor onderwerpe soos kritiese agentskap in die onderwys, regverdigheid in die hoër onderwys, ’n kritiese pedagogie van ruimtelike ordeninge in die onderwys, en die implikasies van kritiese posthumanisme vir die onderwys. ’n Goue draad wat deur die navorsing loop, is ’n belangstelling in die wording van die mens in verhouding met digitale tegnologieë binne ’n konteks waarin lewe op aarde al meer prekêr word.

Hy is ’n toegewyde tuinier en stapper.

Education in the shadow of the Anthropocene: Critical posthumanist experimentation

Dirk Postma Academic research 2022-08-02

"The article concludes by emphasising the importance of the critique of humanist assumptions about human superiority underlying both humanism and some posthumanisms and indicates that a new relationship is necessary for sustainable living with all the others."

Onderwys in die skaduwee van die Antroposeen. Kritiese posthumanistiese eksperimentering

Dirk Postma LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2022-08-02

"Kritiese posthumanisme wys op die noodsaak daarvan om radikaal anders te bestaan ter wille van die ekologiese houdbaarheid van Gaia. Waar die Antroposeen menslike mag en oorheersing vier, bring Gaia ons (mense) terug Moeder Aarde toe deur ’n teregwysing van hoe ons afhanklik is van al die andere."

Looking beyond school violence – the role of integrated healing education in changing school culture

Danie Kloppers, Dirk Postma Academic research 2022-06-21

"The aim of this research was to develop an alternative approach to school violence and education by shifting the focus away from school violence to an integrated healing approach (IHA) based on eight value-driven principles."

Om verby skoolgeweld te kyk – die rol van geïntegreerde helende onderwys in die verandering van skoolkultuur as ’n antwoord op skoolgeweld

Danie Kloppers, Dirk Postma LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2022-06-21

"Die bespreking het aangedui dat geweld, mag en dissipline van mekaar onderskei moet word; dat skoolgeweld aan verskeie faktore te wyte is; en dat bestaande skoolkulture neig na ’n outoritêre en dissiplinegerigte benadering."

Top