Avatar

Chrizell Chürr

Aantekeninge oor regsaspekte van ouervervreemdingsindroom in Suid-Afrika

Chrizell Chürr LitNet Akademies (Regte) 2015-04-08

In die algemeen behoort hofamptenare, gesinsadvokate en enige ander betrokke beamptes bewus gemaak en opgelei te word ten einde ouervervreemding so te hanteer dat daar in die beste belang van die kind opgetree word.

Top