Branwen Challens

Branwen Henry Challens is sedert Julie 2010 ’n senior dosent in onderwysbestuur en -leierskap in die Fakulteit Opvoedingswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU), (Potchefstroomkampus). Voordat hy by die NWU aangesluit het, was hy vanaf 1991 as onderwyser in diens van die Noordwes Departement van Onderwys. In 2003 het hy die skoolhoof van ’n gekombineerde skool geword, ’n pos wat hy behou het totdat hy by die NWU aangesluit het. Hy het ’n PhD-graad, asook ander kwalifikasies in skoolbestuur, finansiële bestuur, menslike hulpbronbestuur en teologie (BTh). Hy doseer kursusse in onderwysbestuur in die BEd-program, asook twee modules in die honneursprogram (onderwysbestuur en -organisasies, en finansiële skoolbestuur). Hy is ’n studieleier vir magister- en PhD-studente en het al twee magisterstudente gelewer. Hy dien as ’n interne en ’n eksterne eksaminator vir MEd-verhandelings en PhD-proefskrifte en het nasionaal asook internasionaal navorsingsverslae aangebied. Hy is die medeskrywer van twee artikels in geakkrediteerde joernale. Voorts het hy ’n hoofstuk in ’n handboek oor finansiële skoolbestuur geskryf en was die medeskrywer van ’n hoofstuk in ’n handboek oor skoolbestuur en -leierskap. Hy dien in die Fakulteitsraad van die Fakulteit Opvoedkunde en het op die Etiekkomitee van die Fakulteit Opvoedkunde gedien. Hy was ook ’n programleier van die Kort Leerprogramme.

 

Moral leadership: The school principal as an agent in establishing moral values for the promotion of the school climate

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-10

"A qualitative study was used to determine the contribution of the school principal in establishing moral values to promote a positive school climate in well-performing schools."

Morele leierskap: Die skoolhoof as agent vir die vestiging van morele waardes ter bevordering van skoolklimaat

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-10

"Die skoolhoof is die hoofrolspeler in ’n skool; vanaf die skoolhoof kom die klimaat van die skool en die klimaat is die morele gevoel wat afgelei is van die waardes wat die skoolhoof verkondig en tot aksie bring. Die rituele en tradisies in skole gee lewe aan die waardes wat die leier voorstaan en word die grondslag waarop die klimaat, kultuur en gemeenskap gegrond is."

The leadership styles of principals of academically performing schools and the impact thereof on the school climate

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-04

"The leadership style determines the attitude of the educators and learners, which, in turn, affects the climate of the school."

Die leierskapstyle van akademies presterende skole se skoolhoofde en die trefkrag daarvan op skoolklimaat

Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-04

"’n Positiewe skoolklimaat lei daartoe dat opvoeders meer doeltreffende onderrig en leer toepas tot voordeel van die leerders."

Onderhoud: Maak die skoolhoof die skool?

Estelle Kruger, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter, Branwen Challens Onderhoude 2018-10-10

"Die onderwysers met wie ek die onderhoude gevoer het, het deurgaans gesê dat hulle verkies dat die skoolhoof ’n demokratiese leierskapstyl beoefen."

Top-performing schools overcoming contextual constraints by means of leadership

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens Academic research 2018-09-18

"In handling and overcoming these contextual restraints, it is especially parental involvement and the mobilising of own resources that stand out. Furthermore, these schools capitalise on diversity and utilise religion in order to create social capital (of which there is such a dire shortage in South African society) and thus ensure moral stability."

Die oorkoming van kontekstuele beperkinge deur leierskap aan toppresterende skole

Charl Wolhuter, Leentjie van Jaarsveld, Branwen Challens LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-09-18

"Skoolleierskap steun swaar op die onbevange emosionele steun van ouers aan hul kinders in toppresterende skole. Die volle omvang van hierdie emosionele steun en die korrelasie daarvan met ’n verantwoordelike aanspreeklikheid van ouers vir hul kinders se welstand op alle vlakke van menswees by toppresterende skole behoort deur navorsing onthul word."

Top