André Mukheibir

André Mukheibir is professor in privaatreg aan die Nelson Mandela Universiteit. Sy het die volgende grade behaal: B Mus (UPE), BA (Hons) (Unisa), BJuris (UPE), LLB (UPE), DIuris (Amsterdam). Sy het twee termyne gedien as departementshoof van Privaatreg en ook twee termyne as waarnemende dekaan van die fakulteit. Sy doseer deliktereg en skadevergoedingsreg en publiseer op hierdie gebiede. Sy is ook verantwoordelik vir die reël van die Private Law and Social Justice-konferensie wat elke jaar sedert 2009 gehou word.

 

Delictual liability of local authorities for failure to maintain infrastructure

André Mukheibir, Hennie van As Academic research 2020-09-09

"A legislative provision in itself is not enough to give effect to a legal duty. It is necessary to look at a multiplicity of factors to establish whether or not there is a legal duty to prevent harm."

Deliktuele aanspreeklikheid van plaaslike owerhede vir die versuim om infrastruktuur te onderhou 

André Mukheibir, Hennie van As LitNet Akademies (Regte) 2020-09-09

"Die versuim van plaaslike owerhede om amptenare en politici verantwoordbaar te hou, het tot gevolg dat munisipaliteite nie hul grondwetlike doelwitte bereik nie, wat ’n negatiewe uitwerking op die lewenskwaliteit van gemeenskappe het."

Vonnisbespreking: Kan repudiëring ooit aanvaarbaar wees?

André Mukheibir 2014-09-23 André Mukheibir bespreek, na aanleiding van die Comwezi-saak, die vraag of repudiëring as sodanig kontrakbreuk daarstel, en of die repudiëring neerkom op kontrakbreuk eers wanneer dit aanvaar word.
Top