Willem J van Vollenhoven

Willem J van Vollenhoven het sy doktorsgraad in onderwysreg in 1995 aan die Universiteit van Pretoria (UP) verwerf. Hy begin sy loopbaan in 1985 as skoolonderwyser en was vir 12 jaar HOD (tale) aan die Laerskool Constantiapark in Pretoria. Sedert 1995 doseer hy deeltyds aan UP en word in 2000 voltyds daar as dosent aangestel. In 2009 word hy as medeprofessor aan die NWU aangestel. In September 2013 word hy aangestel as koördineerder: Oop Afstandsleer (OAL) vir die Fakulteit Opvoedkunde en in Augustus 2015 as OAL akademiese bestuurder vir die Fakulteit Opvoedkunde. Op 1 April 2018 aanvaar hy die pos as hoofdirekteur: CTL aan die NWU. Hy het verskeie publikasies en het reeds sewe MEd- en ses PhD-studente begelei en afgelewer.

The experiences of BEd Foundation Phase distance learning students pertaining to administrative support provided by the North-West University

Benita Taylor, Willem J van Vollenhoven, Annemarie Loubser Academic research 2020-08-19

"NWU provides support for students to successfully complete their studies via distance learning. Administrative support is considered a priority, since distance learning students generally face various challenges."

BEd Grondslagfase-afstandsleerstudente se ervaring van administratiewe ondersteuning aan die Noordwes-Universiteit

Benita Taylor, Willem J van Vollenhoven, Annemarie Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-08-19

"Die NWU ondersteun afstandsleerstudente met die suksesvolle voltooiing van afstandsleerstudie en beskou administratiewe ondersteuning as ’n prioriteit, aangesien afstandsleerstudente oor die algemeen vele uitdagings ervaar."

Top