Walter Sutton

Walter Sutton is gebore te Pretoria en het sy kinderjare in Môregloed deurgebring. Nadat hy in 1973 gematrikuleer het, het hy ʼn loopbaan in die Suid-Afrikaanse Polisiediens begin en na bykans 42 jaar diens aan die einde van November 2015 as ʼn senior offisier uitgetree. Hy het na skool verskeie akademiese kwalifikasies verwerf, waaronder ‘n BProc- en LLB-graad wat hy gedurende 1997 voltooi het. Hy het beide grade met lof aan die Universiteit van Suid-Afrika geslaag. Hy is op 29 Junie 1999 as advokaat van die Hoëhof toegelaat.

Hy was vir bykans 40 jaar met siviele eise teen en deur die staat gemoeid wat hy sedert Desember 1995 met intensiteit bestuur het. Hy was ook voor 1995 vir bykans vier jaar deel van die Regsdienste, waar hy as senior regsbeampte met litigasie gemoeid was. Hy het ook as voorsitter van administratiewe rade van ondersoek asook dissiplinêre verhore opgetree. Verskeie prosesse, instruksies, beleide en standaarde, asook opleidingshandleidings en stelsels wat met siviele eise teen en deur die staat verband hou, is onder sy leiding ontwikkel en geïmplementeer.

Hy het ook vir bykans 10 jaar in beheerliggame van skole gedien waar hy toelatingsvereistes, gedragskodes en verskeie beleidsdokumente vir die betrokke skole opgestel het. Gedurende al die jare was hy ook nou betrokke by gemeentes van die NG Kerk, waar sy teologie gevorm is, en het hy vir baie jare in verskeie kerkrade gedien. Hy het ook blootstelling aan Ring-, Sinodale en Algemene Sinode-vergaderings gehad. Hy het verder ‘n liefde vir die bronne van kerkreg ontwikkel en is tans besig met ‘n LLM-graad aan die Universiteit van die Vrystaat.

Regsgevolge volgens die Gaum-saak vir nienakoming van kerkordelike prosedures ten opsigte van besluite deur die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Walter Sutton, Lodewyk Sutton LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-06-27

"In hierdie artikel word die uitspraak van die Gaum-saak wat handel oor lidmate wat die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) hof toe geneem het as gevolg van besluite wat gedurende die 2016 Buitengewone Algemene Sinode-sitting geneem is oor selfdegeslagverhoudings, en veral die regsgevolge in verband met die nienakoming van prosedurereëlings, bespreek."

Top