Retha de la Harpe

Retha de la Harpe is 'n ereprofessor aan die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie (KSUT). Sy het haar doktorsgraad verwerf in inligtingstegnologie met die onderwerp sosiale implikasies van gehaltedata. Sy verskaf studieleiding aan nagraadse studente in inligtingstegnologie en ontwerp met 'n fokus op die transformasie van gemeenskappe deur middel van ontwerp gefasiliteer deur tegnologie. Haar navorsing- en ontwikkelingbelangstelling is in menslike en gemeenskapsontwikkeling met 'n fokus op individuele en gemeenskapsgesondheid en welsynsdienste. Sy fokus in die besonder op die interaksie tussen mense en inligting wat deur tegnologie moontlik gemaak word soos wat die mense sin maak van hul situasie.

Sy het ervaring in internasionale gesamentlike projekte waar verskeie uitdagings oorkom moes word om in verskillende lande en kontinentale kontekste te werk. Haar spesifieke navorsingbelangstelling is in die oorvleueling tussen rekenaarverwante dissiplines en die ontwerpdissipline in transdissiplinêre navorsing om kennis op 'n teoretiese en praktiese vlak by te dra. Haar ervaring in gemeenskapsgebaseerde navorsingsprojekte en interaksies verskaf 'n dieper begrip van die uitdagings wat deur gemeenskappe ervaar word in kontekste met onvoldoende dienslewering. Alhoewel haar betrokkenheid in die internasionale projekte haar die geleentheid bied om beter insig in navorsing met globale prioriteite te verkry, is haar belangstelling in navorsing relevant tot die Afrika-konteks.

Taalkommunikasiedosente se persepsies en verwagtinge van e-leerondersteuning om dienslewering te verbeter

Sanet Cox, André Steenkamp, Retha de la Harpe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-14

"Taalkommunikasiedosente in die universiteit het ’n besondere taak om studente in die taal van onderrig voor te berei vir akademiese kommunikasie oor alle vakgebiede heen. Met LBS-gebruik en effektiewe ondersteuning is dit ’n bereikbare mikpunt."

Top