Precious Bikitsha

On hair and healing

Precious Bikitsha Opinion 2017-01-24

"When something in my life was changing, my hair, too, had to undergo some form of change."

Ithini na lento yenkululeko?

Precious Bikitsha Seminare en essays 2015-10-14

"Lo titshala wathetha amazwi kuthi singabafundi abamnyama, wathi 'Buyelani apho nivela khona'." ("A teacher once told a group of black children to 'go back to where they belong'.") Precious Bikitsha shares her thoughts with LitNet.

Abafundi abathetha iAfrikaans bangaziva njani ukuba bona bangafundiswa mhlawumbi ngesiXhosa? | How would Afrikaans-speaking students feel if they were taught in the medium of Xhosa?

Tessa Dowling, Precious Bikitsha Seminare en essays 2015-09-22

"Mhlawumbi uyazibuza ukuba singayenza njani na le nto yokuphuhlisa iilwimi zesiNtu ukuze zibe kumgangatho ofanayo neAfrikaans?" | "Perhaps you are asking yourselves what we could do to improve African languages so that they reach the same level as Afrikaans?"

Top