Philip van der Westhuizen

Philip van der Westhuizen het twee doktorsgrade verwerf – een in die filosofie van die opvoedkunde aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir CHO en een in onderwysbestuur aan Unisa. Hy spesialiseer in onderwysbestuur, leierskap en die skool as organisasie. Sy navorsingsbydraes het gelei tot meer as 100 publikasies, wat 10 boeke insluit (waarvan hy van ses die redakteur was). Hy is en was lid van die redaksionele komitees van vyf vaktydskrifte, waarvan een in die VSA is en ’n ander een deur CCEAM (Commonwealth Council of Educational Administration and Management) gepubliseer word. Hy was hoofredakteur van die South African Journal of Education en is ’n gereelde aanbieder van referate by nasionale en internasionale vakbyeenkomste. Hy is ook lid van verskeie nasionale en internasionale vakorganisasies. Hy is/was betrokke by die voltooiing van meer as 100 navorsingsprojekte van meesters- en doktorsgraadstudente. In 1995 ontvang hy die navorsingsmedalje van EASA (Education Association of South Africa) vir sy navorsingsbydrae in die opvoedkunde. In 1996 ontvang hy die Stalsprys vir Opvoedkunde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 2003 ontvang hy die erepenning vir bydraes in die uitbouing van die opvoedkunde van EASA. Hy is ook ’n gegradeerde NRF-navorser.

Role conflict in married male educators early in the 21st century

Deon Vos, Philip van der Westhuizen Academic research 2017-05-11

"The man still fulfils a variety of roles outside the home, including the following: he stands in a career with various roles posing challenges; he needs to develop his career; he needs to generate an income; and it is expected from him to fulfil various roles in the community and society."

Rolkonflik by getroude manlike onderwysers vroeg in die 21ste eeu

Deon Vos, Philip van der Westhuizen LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-05-11

"Die belewing van beide intrarolkonflik en interrolkonflik het ’n onvermydelike negatiewe uitwerking op die psigiese funksionering van die getroude manlike onderwyser, op sy funksionering as professionele onderwyser, op sy rol as vader en eggenoot, asook op die rol wat hy in die breë samelewing moet vervul."

Top