Philip C van der Westhuizen

Philip C van der Westhuizen was in verskeie hoedanighede betrokke by akademiese aktiwiteite in die Fakulteit Opvoedkunde aan die voormalige PU vir CHO, nou Noordwes-Universiteit, tans as navorsingsgenoot. Hy spesialiseer in onderwysbestuur en -leierskap asook organisasieleer. Hy is en was betrokke by ’n groot aantal nagraadse studente se navorsing. Hy het al wyd in nasionale en internasionale vaktydskrifte gepubliseer. Hy was ook die skrywer en/of redakteur van ’n aantal akademiese vakhandboeke asook hoofstukke in boeke. Hy is lid van ’n aantal akademiese en professionele verenigings en dien in die redaksies van ’n aantal vaktydskrifte sowel binnelands as internasionaal. Hy is ook die ontvanger van verskeie toekennings van professionele, akademiese en vakkundige verenigings.

Extrinsic barriers to promotion: Experiences of female teachers in leadership positions at secondary schools in the post-apartheid era

Idilette van Deventer, Philip C van der Westhuizen, Mariska Ewart Academic research 2019-11-15

“[M]anagement posts in education are still dominated by male teachers.”

Ekstrinsieke bevorderingshindernisse: Die ervarings van onderwyseresse in leiersposisies by sekondêre skole in die postapartheid era

Idilette van Deventer, Philip C van der Westhuizen, Mariska Ewart LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-11-15

“Onderwysbestuursposisies word tans deur manlike onderwysers oorheers.”

Role conflict in married male educators early in the 21st century

Deon Vos, Philip C van der Westhuizen Academic research 2017-05-11

"The man still fulfils a variety of roles outside the home, including the following: he stands in a career with various roles posing challenges; he needs to develop his career; he needs to generate an income; and it is expected from him to fulfil various roles in the community and society."

Rolkonflik by getroude manlike onderwysers vroeg in die 21ste eeu

Deon Vos, Philip C van der Westhuizen LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-05-11

"Die belewing van beide intrarolkonflik en interrolkonflik het ’n onvermydelike negatiewe uitwerking op die psigiese funksionering van die getroude manlike onderwyser, op sy funksionering as professionele onderwyser, op sy rol as vader en eggenoot, asook op die rol wat hy in die breë samelewing moet vervul."

Top