Neal Petersen

Neal Petersen het ’n doktorsgraad en is tans ’n medeprofessor in Lewenswetenskappe-onderwys aan die Skool vir Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie-onderwys (en adjunkdirekteur van die skool) in die Fakulteit Opvoedkunde, Noordwes-Universiteit. Neal het ervaring in die onderrig van verskillende akademiese en vakmetodologiese Lewenswetenskappe-modules. Hy is ’n lid van die selfgerigtenavorsingseenheid by die genoemde universiteit. Sy navorsingsbelangstellings fokus op die professionele ontwikkeling van natuurwetenskappe-onderwysers en die gebruik van aktiewe en gekontekstualiseerde leer in natuurwetenskappe-onderwys. Sy werk sluit in samewerkende leer, die integrering van inheemse kennis (IK), en die integrering van kuns in wetenskappe, tegnologie, ingenieurs en wiskunde vakke. [In engels word daarna verwys as die STEM-vakke (Science, Technology, Engineering and Mathematics), maar as kuns (Art=A) geïntegreer word, word daar na ’n STEAM benadering verwys. in die onderrig en leer van natuurwetenskappe te volg. Neal is medenavorser van die navorsingsprojek rakende die integrering van IK in die natuurwetenskappekurrikulum en was die hoofnavorser in ’n projek oor die gebruik van aktiewe-onderrig-leer-metodes (engaging pedagogies) in natuurwetenskappe-onderwys. Hy het al verskeie navorsingsuitsette in geakkrediteerde joernale, navorsingsgebaseerde boeke en konferensieverrigtinge gelewer, en het ook al as mederedakteur van ’n geakkrediteerde boek opgetree. Tot op hede het hy ses MEd-studente en een PhD-student begelei wat hul studie suksesvol voltooi het en is tans betrokke by die studiebegeleiding van nog sewe nagraadse studente.

Views of Grade 10 Life Sciences learners on the application of case studies in Life Sciences education

Jhani Venter, Neal Petersen, Aubrey Golightly Academic research 2021-10-29

Jhani Venter, Neal Petersen and Aubrey Golightly: "This study is significant for both LS teachers and LS learners because it provides guidelines on how teachers can use case studies in LS education, what the roles of the teachers and the learners are, and how case studies are assessed using rubrics."

Graad 10-Lewenswetenskappeleerders se sienings van die aanwending van gevallestudies in Lewenswetenskappeonderwys

Jhani Venter, Neal Petersen, Aubrey Golightly LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-10-29

"Die leerders se algemene mening oor die gebruik van gevallestudies was positief. Die bevindings vanuit die empiriese ondersoek in hierdie studie het daarop gedui dat leerders hulle eie rol asook die rol van die onderwyser by die aanwending van gevallestudies as positief ervaar het."

Self-directed learning: The experiences and opinions of life sciences student-teachers worksheets in a cooperative teaching-learning environment

Neal Petersen Academic research 2018-12-12

"The literature indicates that citizens need to have social skills and higher cognitive thinking skills, such as problem-solving and creative thinking skills, in order to cope with the challenges posed by globalisation and the information explosion."

Selfgerigte leer: Die ervarings en menings van lewenswetenskappe-onderwysstudente tydens die gebruik van werkkaarte in ’n koöperatiewe onderrig-leer-omgewing

Neal Petersen LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-12

"Navorsing toon dat baie onderwysinstellings, soos skole en universiteite, nie studente lewer wat oor voldoende selfgerigte-leer-vaardighede beskik om nasionale sowel as globale probleme op te los nie."

Top