Neal Petersen

Ek het my voorgraadse onderwysersopleiding aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou Universiteit van Johannesburg) gedoen waar ek my BScEd.-graad in November 1988 ontvang het. My onderwysloopbaan begin in 1989 waar ek Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe vir grade 10-12- leerders onderrig het. In 1993 verwerf ek my BSc honneursgraad aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (nou NWU). In 2004 aanvaar ek ʼn pos as dosent aan die Noordwes-Universiteit. In 2006 ontvang ek my MPhill in Leierskap in Onderwys aan die Universiteit van Stellenbosch en in 2011 my PhD aan die Universiteit van Johannesburg. Die titel van my proefskrif was: Onderrig en leer in die Lewenswetenskappe-klaskamer en implikasies vir professionele ontwikkeling van onderwysers. Ek doen tans my navorsing as lid van die navorsingsfokusarea- self-gerigte leer waar verskeie onderrigleer-strategieë aangewend word om student/onderwysers en leerders se selfgerigtheid in leer te bevorder. Die fokus van my navorsing is tans die professionele ontwikkeling van Natuurwetenskappe-onderwysers in selfgerigte leer en hoe om inheemsekennis in die kurrikulum te integreer. Sedert ek my PhD verwerf het, het ek die volgende navorsingsuitsette gelewer: een artikel as eerste outeur, 3 artikels as mede-outeur in geakkrediteerde tydskrifte; 2 hoofstukke in boeke as eerste outeur en 2 as mede-outeur; 1 referaat in ʼn geakkrediteerde konferensie prosedures (proceedings) as enkel outeur, 2 as eerste outeur en 3 as mede-outeur saam met my nagraadse studente; 2 plakkaat aanbiedings en 6 referate gelewer (1 as enkel outeur, 2 as eerste outeur en 3 as mede-outeur). Tot op hede het ek twee MEd studente begelei wat hul studies suksesvol voltooi het en is tans betrokke by die studiebegeleiding van vier MEd-studente en een PhD-student. Ek is ook die hoofnavorser van een NRF befondsde projek, en mede-navorser by nog 2 ander. 

Self-directed learning: The experiences and opinions of life sciences student-teachers worksheets in a cooperative teaching-learning environment

Neal Petersen Academic research 2018-12-12

"The literature indicates that citizens need to have social skills and higher cognitive thinking skills, such as problem-solving and creative thinking skills, in order to cope with the challenges posed by globalisation and the information explosion."

Selfgerigte leer: Die ervarings en menings van lewenswetenskappe-onderwysstudente tydens die gebruik van werkkaarte in ’n koöperatiewe onderrig-leer-omgewing

Neal Petersen LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-12

"Navorsing toon dat baie onderwysinstellings, soos skole en universiteite, nie studente lewer wat oor voldoende selfgerigte-leer-vaardighede beskik om nasionale sowel as globale probleme op te los nie."

Top