Mia le Roux

Mia le Roux is ’n dosent in die Departement Spraak-Taalpatologie en Oudiologie aan die Universiteit van Pretoria. Sy bied linguistiek en fonetiek aan. Haar belangstellingsveld is linguistiek, fonetiek, tweedetaalaanlering en -onderrig en fonologiesebewustheidsvaardighede. Sy was voorheen ’n dosent in die Departement Afrikatale aan Unisa, waar sy toegepaste linguistiek, fonetiek asook Afrikaans en Setswana as kommunikasietaal doseer het. Sy het ook deeltyds Engels as ’n vreemde taal (EFL) aan die John Povey-sentrum van Unisa aangebied. Die tema van haar pas afgehandelde doktorale studie is die verskil in die vokaalruimte van Engelse vokale wanneer dit geartikuleer word deur Engels eerste- en tweedetaalsprekers (Setswana eerste taal) in die grondslagfase van die laerskool.

Personal amplification for a teacher with voice problems

Salomé Geertsema, Mia le Roux Academic research 2017-03-02

"A large portion of the South African population depends on this optimal use of voice for their occupations. Voice problems for the professional voice user in particular therefore impact negatively on their livelihood."

Persoonlike klankversterking vir ’n onderwyser met stemprobleme

Salomé Geertsema, Mia le Roux LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-03-02

"Aangesien baie Suid-Afrikaanse onderwysers in ’n posisie is waar medieseversekeringsfondse nie noodwendig kan vergoed vir verlies aan inkomste as gevolg van ’n stemprobleem nie en klankversterking nie in alle klaskamers voorsien kan word nie, mag ’n persoonlike en bekostigbare klankversterkingsapparaat ’n ideale langtermynoplossing bied."

Top