Maylene Basson

Maylene Basson is ’n senior onderwyskundige: leerondersteuning by die Kaapse Wynland Onderwysdistrik in die Wes-Kaap. Sy is verantwoordelik vir die daaglikse toesig oor en professionele ontwikkeling van 15 leerondersteuningsonderwysers in die Stellenbosch-Franschhoek-omgewing. Die bevordering van inklusiewe onderwys en akkommodasie van leerderdiversiteit vorm ook deel van haar werkbeskrywing. Haar besondere belangstelling in die bevordering van lees- en leerbegripstrategieë by niemoedertaalsprekers het ontstaan weens die toenemende aantal leerders wat na haar verwys word vir ondersteuning. Tans bied sy professionele-ontwikkelingsessies vir BEd-studente sowel as diensdoende onderwysers in dié verband aan. Sy verwerf in 2011 die BEd Honneurs-graad (cum laude) in inklusiewe onderwys aan die Universiteit van Suid-Afrika, en haar MEd in kurrikulumstudies in Maart 2013. Sy behaal haar PhD-graad in Desember 2016 aan die Universiteit Stellenbosch onder leiding van Michael le Cordeur. Haar navorsing, publikasies en referate handel oor die ontwikkeling van lees- en leesbegripvaardighede van niemoedertaalsprekers, asook die professionele ontwikkeling van onderwysers. Sy is ook ’n navorsingsgenoot van die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch, waar sy verdere navorsing onderneem om die pedagogiese-inhoudkennis van onderwysers ten opsigte van die geletterdheidsbehoeftes van niemoedertaalsprekers te bevorder.

Possible solutions to reading comprehension problems of non-mother-tongue speakers in Afrikaans Home Language classes

Maylene Basson, Michael le Cordeur Academic research 2018-12-07

"The study, its findings and recommendations can therefore be used as a resource for the development of training programmes to improve teacher PCK regarding the enhancement of the reading comprehension of non-mother-tongue speakers."

Leesbegripprobleme van niemoedertaalsprekers in Afrikaanshuistaalklasse: moontlike oplossingstrategieë

Maylene Basson, Michael le Cordeur LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-07

"Alhoewel talle navorsingstudies daarop dui dat onderwysers oorweldig en gefrustreerd voel omdat hulle nie bevoeg voel om die unieke behoeftes van niemoedertaalsprekers in hulle klasse aan te spreek nie, word weinig deur die Departement van Basiese Onderwys gedoen om onderwysers in dié verband professioneel te ontwikkel. Dus het ons ’n professioneleontwikkelingsprogram ontwerp en toegepas gebaseer op die behoeftes van 62 Afrikaanse-huistaalonderwysers in die Kaapse Wynland Onderwysdistrik."

Top