Juanida Horne

Juanida is ’n senior dosent in forensiese misdaadondersoek in die Departement Polisiepraktyk by Unisa. Sy was 17 jaar lank verbonde aan die voormalige Suid-Afrikaanse Lugmagpolisie (tans die Militêre Polisieagentskap). Sy het as bevelvoerder van verskeie polisiekantore gedien, waar sy waardevolle polisiëring- en ondersoekervaring opgedoen het. Ten tye van haar bedanking as luitenant-kolonel het sy ’n versameling sertifikate met eervolle vermeldings gehad. Haar laaste pos was by SO1 Stelselbestuur, en sy was tweede in bevel by die Noordelike Militêre Polisiestreek. Juanida het ’n kursus in arbeidsbetrekkinge en gevorderde arbeidsbetrekkingebestuur voltooi, albei aan die Universiteit van Pretoria. Juanida het die volgende kwalifikasies verwerf: Nasionale Diploma in Polisieadministrasie, BTech in Polisiëring, MTech in Forensiese Ondersoek en DLitt et Phil in Polisiekunde.

Juanida is medeprofessor in Polisiëring en Forensiese Ondersoek in die Kollege vir Regsgeleerdheid aan die Universiteit van Suid-Afrika. As ’n ywerige navorser dra sy aktief tot haar beroep by deur professionele lidmaatskappe, die publikasie van vaktydskrifartikels, die skryf van boeke en hoofstukke in boeke, en die aanbied van referate by nasionale en internasionale konferensies en professionele forums. Juanida het in 2011 die Unisa Ontwikkelende Navorsertoekenning ontvang. Sy is die medeskrywer van ’n hoofstuk in Forensic investigation – legislative principles and investigation practice. Juanida is ook die medeskrywer van Basic investigation principles wat tans in druk is by Juta.

Appraising internal controls, the gatekeeper that prevents fraud during the tender stage of procurement cycles

Jan Venter, Hennie Lochner, Juanida Horne Academic research 2020-03-24

"This article is intended to demonstrate that fraud is committed in the procurement cycle when internal controls are sidestepped or when the internal control system in an organisation is ineffective."

’n Taksering van interne kontroles, die hekwag wat bedrog in die tenderstadium van aankoopsiklusse voorkom

Jan Venter, Hennie Lochner, Juanida Horne LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-03-24

"Die oogmerk van hierdie artikel is om aan te toon dat bedrog in die aankoopsiklus gepleeg word wanneer interne kontroles gesystap word of die internekontrolestelsel van ’n organisasie ondoeltreffend is."

The modus operandi profile of the cash-in-transit robber as an exclusive criminal

Hennie Lochner, Juanida Horne, Mari van Wyk Academic research 2018-07-05

"Because modus operandi information on the planning of a heist and the robbers’ actions after the crime is difficult to obtain, it is recommended that the SAPS investigate the possibility of obtaining modus operandi information from sentenced offenders, particularly exclusive criminals or robbers."

Die modus operandi-profiel van die kontant-in-transito-rower as eksklusiewe misdadiger

Hennie Lochner, Juanida Horne, Mari van Wyk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-07-05

"Omdat modus operandi-inligting oor die beplanning van ’n transitorooftog en die rowers se optrede na afloop van die misdaad moeilik bekombaar is, word aanbeveel dat die SAPD die moontlikheid ondersoek om modus operandi-inligting van gevonniste oortreders, veral van eksklusiewe misdadigers of rowers, te bekom."

Top