Johann Burger

Johann Burger het in 2017 sy PhD in opvoedingsbeleidstudies aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Hy het ook vroeër aan dieselfde universiteit sy BA, BEd en MEd voltooi. Tans is hy werksaam as ’n distriksamptenaar gemoeid met die verbetering van die uitslae van die graad 12 nasionale seniorsertifikaat in die Wes-Kaapse Onderwysdepartement.

Sy onderwysloopbaan het in 1980 as opvoeder in die Paarl begin. Nadat hy ’n departementshoofpos op Stellenbosch beklee het, is hy in 1997 as skoolhoof by Laerskool Bredasdorp aangestel. In 2003 het hy as skoolhoof die provinsiale toekenning by die jaarlikse nasionale onderwystoekennings (NTA 2003) vir uitstaande leierskap ontvang. Gedurende 2010 word hy in die onderwysdepartement tot institusionele bestuur- en beheerbestuurder (IBB-bestuurder) bevorder en het oor ’n kring skole in Stellenbosch toesig gehou.

Johann Burger se teoretiese konseptualisering van ruimte en die verstaan daarvan het tydens sy MEd-studies vorm begin aanneem toe sy pad gekruis het met dié van die ruimtelike teoretikus Aslam Fataar, wat sy dosent, mentor en later PhD-promotor was. Sy MEd-verhandeling het die verband tussen skoolleierskap, ruimteskepping en opvoedermotivering ondersoek. Hierdie studie het die grondslag gebied vir sy PhD-proefskrif met die navorsingvraag “Hoe skep skoolhoofde ruimte deur middel van hul leierskapspraktyke?” Voor die aanvang van sy studies het hy as distriksamptenaar blootstelling aan ’n verskeidenheid skole wat oor ’n wye geografiese gebied en sosio-ekonomiese grense strek, verkry. Tydens hierdie besoeke het hy begin waarneem dat min skoolhoofde ’n natuurlike aanvoeling vir die skep van produktiewe leerruimtes het.

As opvoedkundige en distriksamptenaar word hy dikwels genooi om as gasspreker by funksies op te tree en referate by kongresse te lewer. Bo en behalwe die 16 nasionale kongresse wat hy al bygewoon het, het hy vyf internasionale ICP-skoolhoofde-kongresse wat te Helsinki (Finland), Kyöngju (Suid-Korea), Auckland (Nieu-Seeland), Kaapstad en Singapoer gehou is, bygewoon.

Omskep ’n skool in ’n ware lugkasteel – en kweek verbeeldingryke leerders: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Johann Burger, Aslam Fataar Onderhoude 2018-06-13

"Dit is ons doel om deur middel van ons artikel ruimte as ’n kragtige stuk gereedskap aan ons lesers bekend te stel en deur middel van die omskepping van dooie fisiese ruimtes in uitnodigende, inspirerende en kreatiewe leeromgewings ons land se leerderprestasie te help verbeter."

The leadership practices of school principals in respect of creating “physical spaces” to establish healthy learning environments in their schools

Johann Burger, Aslam Fataar Academic research 2018-05-29

"They possess an extraordinary ability to visualise and articulate the emergence of inspirational and creative learning spaces and, with the support of others, turn their schools into accomplished learning environments."

Skoolhoofde se leierskapspraktyke wat betrekking het op die skep van “fisiese ruimtes” om gesonde leeromgewings by hul skole te vestig

Johann Burger, Aslam Fataar LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-05-29

"Leeromgewings speel ’n belangrike rol in leerderprestasies, en skoolhoofde wat oor transformerende leierskapseienskappe besit, is in ’n gunstiger posisie as ander skoolhoofde om deur middel van hul eiesoortige leierskaps- en ruimtelike praktyke produktiewe fisiese leerruimtes of leeromgewings te skep om hul opvoeders en leerders se gemoed en gedrag positief te beïnvloed."

Top