Johan Potgieter

JM (Johan) Potgieter is ’n navorsingsprofessor in die Departement Privaatreg aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Sy vakgebiede is hoofsaaklik deliktereg en skadevergoedingsreg. Hy behaal die grade BIuris (1970), LLB (1972), LLM (1974) (RAU), LLM (1975) (Harvard Law School) en LLD (1987) (Unisa). Sy proefskrif handel oor die juridiese beskerming van die godsdiensgevoel.

Hy begin sy akademiese loopbaan in 1973 as lektor aan Unisa, waar hy in 1978 tot medeprofessor en in 1988 tot professor bevorder word. Hy was vir ongeveer tien jaar (1999 tot 2008) hoof van Unisa  se Departement Privaatreg. In 2011 word hy as navorsingsprofessor aangestel.

Johan Potgieter word deur die Nasionale Navorsingstigting (NRF) as navorser erken. Hy is mede-outeur van ’n aantal bekende handboeke oor die Suid-Afrikaanse reg, waaronder Neethling-Potgieter-Visser Deliktereg en Law of Delict (LexisNexis, ses uitgawes) en Visser & Potgieter Skadevergoedingsreg en Law of Damages (Juta, drie uitgawes). ’n Beduidende getal bydraes uit sy pen het in geakkrediteerde regstydskrifte verskyn.
Hy het referate by verskeie nasionale en internasionale konferensies gelewer en het in die onlangse verlede navorsingsbesoeke aan etlike lande gebring, waaronder Engeland, België, Nederland, Duitsland, Oostenryk, die Tsjeggiese Republiek, die VSA, Australië en Nieu-Seeland. Gedurende 2010 was hy op uitnodiging van Clare Hall College, Cambridge Universiteit, ’n Visiting Fellow en hy is nou ’n Life Member van Clare Hall.

Johan Potgieter was jare lank assistentredakteur van die Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg en is ’n lid van dié tydskrif se redaksieraad. Hy is ’n prokureur, notaris en transportbesorger, tans op die niepraktiserende rol.


Vonnisbespreking: Sorgsaamheidsplig van ouers teenoor kinders

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2018-05-16

"Die verweerders ontken dat hulle nalatig was en voer aan dat die beserings deur die uitsluitlike nalatigheid van die kind se moeder veroorsaak is, omdat sy haar na die verweerders se perseel gebring het, wel wetende dat daar ’n swembad en onbeskermde visdam is waarin sy kon val ..."

Vonnisbespreking: Deliktuele aanspreeklikheid vir onvoorsienbare gevolge van mediese nalatigheid

Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2017-11-14

"Die pasiënt het in ’n permanente vegetatiewe toestand verval en kan nie meer vir haarself sorg of dink nie. Sy ly aan demensie en swak geheue en is verstandelik gestremd; sy is feitlik blind en kan nie loop of praat nie. Haar toestand is onomkeerbaar."

Allegations of adultery: actionable defamation?

Johann Neethling, Johan Potgieter Academic research 2017-08-17

"Allegations of adultery still put a person’s moral character and lifestyle in a bad light, are therefore defamatory in nature, prima facie wrongful, and should in principle still found a defamation action."

Vonnisbespreking: Bewerings van owerspel: gedingsvatbare laster?

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2017-08-17

"Bewerings van owerspel val duidelik binne hierdie kategorie en sal sekerlik die slagoffer se goeie naam of aansien in die oë van die redelike persoon nadelig tref. Huwelikstrou word steeds op grond van die morele en godsdienstige oortuigings van die gemeenskap hoog geag en huweliksontrouheid weens owerspel veroordeel en as blaamwaardig beskou."

The new wrongfulness test: A Trojan horse endangering delictual principles?

Johan Potgieter Academic research 2017-06-28

"The trial judge pointed out that the existence of a legal duty on the part of the school to prevent injury to Jaco and the school’s failure to do so were common cause between the parties and not in dispute."

Vonnisbespreking: Die nuwe onregmatigheidstoets: ’n Trojaanse perd wat delikteregbeginsels bedreig?

Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2017-06-27

"Die partye was dit eens dat die skool, wat die paaltjie op die speelgrond geplant het om ’n jong boompie te stut, ’n regsplig gehad het om beserings te voorkom. Onregmatigheid het dus vasgestaan."

Vonnisbespreking: Swembaddens, visdamme, ander waterpoele en kinderslagoffers – deliktuele aanspreeklikheid

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2017-04-20

"Desnietemin rus die primêre verantwoordelikheid vir die veiligheid van kinders op hul ouers. Dit is hul plig om toe te sien dat hul kinders nie alleen ronddwaal op persele waar gevare skuil nie, al is dit net vir ’n baie kort tydjie."

Vonnisbespreking: Bemoeiing met ’n uitsluitende kontraktuele verhouding getroef deur vrye mededinging

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2017-03-23

Johann Neethling en Johan Potgieter bespreek vier sake waarin beweer is dat Masstores ’n delik gepleeg het deur bemoeiing met die uitsluitende ooreenkoms tussen ’n voedselkleinhandelaar (Pick n Pay of Shoprite Checkers) en die eienaar of verhuurder van ’n winkelsentrum ingevolge waarvan die voedselhandelaar die eksklusiewe reg gehad het om voedsel in die sentrum te verkoop.

Delictual liability for an omission: wrongfulness and negligence

Johann Neethling, Johan Potgieter Academic research 2016-03-29

"If the essential functions of these two delictual elements are kept in mind, namely, in the case of wrongfulness of and omission, whether there was a legal duty on the actor to prevent harm by positive conduct, and if so, in the case of negligence, whether the reasonable person would have foreseen damage and taken steps to prevent it, there can be no question of confusion."

Vonnisbespreking: Deliktuele aanspreeklikheid weens 'n late: onregmatigheid en nalatigheid

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2016-03-29

Hierdie bespreking neem die kernkwessies onregmatigheid en nalatigheid onder die loep om moontlike verwarring uit die weg te ruim en duidelikheid oor die toekomstige toepassing van die twee delikselemente te probeer bring.

Action for wrongful suffering through disability (wrongful life)

Johann Neethling, Johan Potgieter Academic research 2015-06-29

"We submit that the action for wrongful suffering through disability (wrongful life) should indeed be recognised within the sphere of the law of delict, as all the elements of a delict can comfortably be accommodated within the field of application of the action."

Vonnisbespreking: Aksie weens onregmatige lyding vanweë gestremdheid (wrongful life)

Johann Neethling, Johan Potgieter LitNet Akademies (Regte) 2015-06-25

"Ons doen aan die hand dat die aksie weens onregmatige lyding vanweë gestremdheid wel binne die sfeer van die deliktereg erken behoort te word, omdat al die elemente van ’n delik goedskiks binne die toepassingsgebied van die aksie neerslag kan vind."

Vonnisbespreking: Steeds meningsverskil oor die deliktuele-nalatigheid-toets vir onderwysers

Johan Potgieter 2013-04-17 "Selfs vandag nog bestaan daar in die hoogste hof van appèl nie eenstemmigheid oor die formulering (en selfs toepassing) van die deliktuele-nalatigheid-toets vir onderwysers nie."

Vonnisbespreking: Aanspreeklikheid van die staat vir tuberkulose in die gevangenis

Johan Potgieter, Johann Neethling 2013-04-10 "’n Toepassing van die geykte but for-toets, selfs in sy soepele gedaante, kan in bepaalde gevalle (soos in Fairchild, die Romeinsregtelike slaaf en die drie jagters) daartoe lei dat aanspreeklikheid ontken word weens die afwesigheid van ’n feitelike kousale verband omdat dit meer waarskynlik is dat die verweerder(s) nie die gewraakte gevolg veroorsaak het nie as omgekeerd."

Deliktuele staatsaanspreeklikheid weens polisieverkragting

Johan Potgieter, Johann Neethling 2012-04-11 Hierdie artikel ondersoek die kwessie van deliktuele staatsaanspreeklikheid vir die verkragting waaraan polisiebeamptes in Suid-Afrika hulle skuldig maak.
Top