Inez Bezuidenhout

Inez Bezuidenhout is ’n dosent in die Departement Publiekreg, Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van die Vrystaat.

Nadat sy die grade BIur en LLB aan die UV behaal het, voltooi sy in 2001 haar pupilskap by die Vrystaatse Vereniging van Advokate. Sy praktiseer vir drie jaar by die Bloemfontein Balie waarna sy in 2004 ’n betrekking aanvaar in die hooggeregshofeenheid van die Regshulpraad in Bloemfontein. In 2007 begin Inez haar loopbaan in die akademie by die UV-Regskliniek. In 2010 behaal sy haar meestersgraad in die regte aan die UV en word ook in daardie jaar as direkteur van die UV-Regskliniek aangestel. Sy beklee hierdie betrekking tot en met 2019. Inez dien ook in hierdie tydperk by geleentheid as waarnemende landdros in sowel die distriks- as streekhof. Sy is in hierdie tydperk ook nou verbonde aan die eenheid vir studentedissipline en -mediasie van die UV, asook betrokke by die lewering van gemeenskapsdiens en diensleer deur middel van die UV-Regskliniek. In 2019 skakel sy voltyds oor na die akademiese pos wat sy tans beklee. Sy is sedert 2016 vir die module Strafprosesreg verantwoordelik en is tans ingeskryf vir haar PhD in die prosesreg.

A normative and procedural framework for taking depositions and evaluating conflicting evidence

Inez Bezuidenhout Academic research 2021-07-26

"Courts rely on what is presented and if the process of presentation of evidence is flawed, the courts need to draw value judgements on what is essentially an inaccurate account of events."

’n Normatiewe en prosesregtelike raamwerk vir die afneem van getuieverklarings en die beoordeling van teenstrydige getuienis

Inez Bezuidenhout LitNet Akademies (Regte) 2021-07-26

"Die billikheid van die proses voordat die getuie onder kruisverhoor getuig, raak die staatsgetuie se belange direk. Deel van die staat se plig behoort te wees om as roetine die afnemer van die getuieverklaring op te roep om die prosessuele grondslag vir die afneem van die verklaring te verduidelik."

Voeging en skeiding van beskuldigdes in strafverhore: prosessuele onderskeid tussen die Child Justice Act 75 van 2008 en die Strafproseswet 51 van 1977

Inez Bezuidenhout, Michelle Gail Karels 2014-10-06 Hierdie artikel loods 'n regsteoretiese ondersoek na die prosessuele en geregtigheidsoorwegings tydens die gesamentlike verhoor van ’n volwasse beskuldigde en ’n kind.
Top