Imelda Smit

Imelda Smit is ’n dosent in inligtingtegnologie (IT) aan die Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus. Navorsingsbelangstellings sluit in die wyses waarop IT-studente – wat reeds gemaklik is met tegnologiese ontwikkelings – tegnologie kan gebruik om gemotiveerd nuwe konsepte aan te leer en ook gemotiveerd te bly om in ’n snelveranderende omgewing lewenslange leerders te word. Die gebruik van tegnologie in die klaskamer maak dit ook moontlik om die verskillende leerstyle van ’n digitale geslag in ag te neem.

Hulpmiddels soos ’n leerbestuurstelsel wat klasmateriaal, inlewering van afgehandelde werk en terugvoering effektief bestuur, forums vir die uitruil van idees, woordelyste van konsepte, video-opnames van moeilike konsepte, skyfievertonings, sosialenetwerk-omgewings, glogs (grafiese blogs) wat kernkonsepte virtueel saamvat, en groepwerk word geïntegreer om interaktiewe klasse te skep – werklik en virtueel. Vakkundige fokusse is stelselontleding en -ontwerp, databasisse, tegniese kommunikasie, en tegnologie in onderrig-leer. Kwalifikasies sluit in: MSc in rekenaarwetenskap, BSc Hons, Diploma in Tersiêre Onderrig en BSc.

Leerbestuurstelsels teenoor sosialenetwerk-omgewings: die ontwikkeling van ’n geïntegreerde tegnologiese onderrig-leer-model

Imelda Smit, Linda du Plessis 2013-02-20 "Deur die navorsing wat tot die artikel gelei het, is ondersoek hoe studente se persepsies van gesamentlike leer, sosiale teenwoordigheid en vlakke van leer mekaar beïnvloed."
Top